معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول)

نویسندگان

1 کتابدارکتابخانه زرین بهمن شهر ؛ اداره کل استان اصفهان ؛نهاد کتابخانه های عمومی کشور

2 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.35050/JIPM010.2016.032

چکیده

طراحی نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات و نیز نظام‌های شخصی‌سازی‌شده که با ویژگی‌های انسانی و محیط جست‌وجوی اطلاعات هماهنگ باشند، با شناسایی و درک تعامل انسان و اطلاعات میسر است. مطالعه هر یک از ابعاد تعامل نیازمند شناخت بافتی است که در آن چنین تعاملی رخ می‌دهد. از جمله عوامل اساسی بافت، وظیفه ‌کاری کاربران است که محرک جست‌وجوی اطلاعات شخص تلقی می‌شود. وظایف ‌کاری، به‌عنوان وظایف مرتبط با کار، حرفه و شغل تعریف شده است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان استفاده دانشجویان از معیارهای تعامل با اطلاعات در فرایند جست‌وجوی اطلاعات برای وظایف کاری گوناگون می‌پردازد.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، جزو پژوهش­‌های کیفی با مطالعه­‌ای اکتشافی است. جامعه این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فردوسی ورودی سال 92-1391 تشکیل می‌دهند. از طریق سه مرحله نمونه‌گیری (تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌گیری هدفمند و داوطلبانه)، تعداد 30 نفر آزمودنی انتخاب و هرکدام طی جلسات جست‌وجوی انفرادی به انجام 6 وظیفه کاری متفاوت از نظر سطح پیچیدگی عینی (بالا، متوسط، پایین) و محصول (ذهنی و تصمیم‌گیری) پرداختند. داده‌ها از طریق تحلیل محتوای گزارش‌های بلنداندیشی کاربران استخراج و تحلیل شدند. روایی ابزارها توسط اعضای هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی تأیید شد. همچنین، ضریب 0/78 آلفای «کریپندورف» مبنی بر توافق بین رمزگذار نشان‌دهنده قابلیت اطمینان تحلیل محتواست.یافته‌ها نشان داد که افزون بر معیار موضوع، معیارهای دسترسی به اطلاعات، رتبه‌بندی نتایج جست‌وجو، دانش حوزه­ای کاربر، چیدمان اطلاعات، نوع منبع اطلاعاتی و مانند آن بر تعامل کاربران با اطلاعات تأثیرگذار است و میزان اهمیت معیارهای تعامل در کاربران بسته به سطح پیچیدگی‌عینی و نوع محصول وظیفه کاری متفاوت می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که میزان توجه کاربران به معیارهای تعامل با اطلاعات در حین جست‌وجوی اطلاعات برای وظایف کاری متفاوت (از لحاظ سطح پیچیدگی و نوع محصول) تغییر می‌کند. بنابراین، لازم است به‌منظور طراحی نظام‌های اطلاعاتی تعاملی و شخصی‌­سازی‌شده، ویژگی‌های وظایف کاری کاربران مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Interaction Criteria Among Students in Process of Task-Based Information Searching (Role of Objective Complexity and Type of Product)

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Saeedizadeh 1
  • Abolfazl Taheri 2
چکیده [English]

Purpose:  human-information interactions must be considered in order to be able to interactively design Information Retrieval Systems (IRS). In this regard, study of users’ interactions must be based on their socio-cultural context (specifically work tasks). Accordingly, this paper aims to explore the use of information-interaction criteria among students in the information searching process according to different kinds of their work tasks.

 Methodology: This research is applied qualitative method using exploratory study. The research population consisted of MSc students of Ferdowsi university of Mashhad enrolled in 2012-13  academic year. In 3 stages of sampling (random stratified, quota, and voluntary sampling), 30 cases were selected. Each of these cases searched 6 different types of simulated work tasks. Interaction criteria were extracted ? Content analysis of aloud thinking reports. Validity of tools was verified through Faculties of KIS at Ferdowsi university of Mashhad. Also,0.78  Kripendorff’s alpha ratio based on an agreement between the inter – coder indicates the Dependability  of content analysis.

Findings: The findings show that in addition to ‘topic’ criteria, other interaction criteria impact on information- interaction of users, such as: ‘search results ranking’, ‘domain knowledge of user’, ‘layout’, ‘type of information resource’ and etc. based on the level of objective complexity and product of  work tasks, information-interaction criteria change.

Conclusion: the users pay attention to different information-interaction criteria in process of information searching, considering to variety of work tasks (level of objective complexity and product). So, it is necessary to pay attention to work task characteristics in order to design interactive and personalized IR systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work task
  • objective complexity
  • product
  • interaction criteria
  • task-base information searching