مطالعه جنبه‌های عاطفی در رفتار جستجو و بازیابی اطلاعات در وب: متن پژوهی و ترسیم نقشه علمی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،

10.35050/JIPM010.2016.033

چکیده

این پژوهش به منظور واکاوی روند پژوهش‌های انجام‌شده با موضوع جنبه‌های عاطفی درزمینه بازیابی اطلاعات و ترسیم نقشه علمی این حوزه موضوعی انجام شده است.از نظر روش‌شناسی، پژوهش حاضر توصیفی و از نظر نوع کاربردی است. برای انجام پژوهش 371 مقاله مرتبط با موضوع از وبگاه علم استخراج و نقشه علمی حوزه‌های موضوعی این مقالات با استفاده از نرم‌افزار ucinet و بسته ترکیبی آن netdraw ترسیم شد. این کار با استفاده از ماتریس همایندی موضوعات در فیلد subject cateorgy مقالات استخراج و انجام‌شده است.تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش نشان داد پرکارترین نویسنده در این حوزه BELKIN, NJ در حوزه مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی از امریکا با 19 عنوان تولید علمی بوده و بیشترین آثار تولیدشده در نشریات JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE و INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT منتشرشده است بیشترین تولیدات در قالب مقاله (7/64 درصد)، با دو نویسنده به زبان انگلیسی در سالهای 2011،2009 و 2014 است. بیشترپژوهش های مورد مطالعه روش تجربی (97/26 درصد) و ابزار مشاهده (63/46 درصد) را بکار گرفته‌اند. بررسی نوع مطالعات انجام‌شده در حوزه جنبه‌های عاطفی و بازیابی اطلاعات بر پایه اهداف مطالعه در دو گروه مطالعات مبتنی بر کاربر و مطالعات مبتنی بر محتوا نشان داد که مطالعات مبتنی بر کاربر بیشترین فراوانی را در میان پژوهش‌های انجام‌شده داشته و رده سنی بزرگسالان در بیشتر این پژوهش موردبررسی قرارگرفته‌اند کودکان و بیماران نیز از دیگر گروهای موردبررسی در این پژوهش‌ها هستند. در پژوهش‌های مبتنی بر محتوا نتایج نشان داد که سامانه‌های اطلاعاتی بیشترین محتوای مورد تحلیل در این پژوهش‌ها است.60 حوزه موضوعی دراین‌ارتباط دارای انتشارات در وبگاه علم بوده که بیشترین مقالات در حوزه علوم رایانه، سامانه‌های اطلاعاتی، علم اطلاعات و کتابداری، هوش مصنوعی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies of emotional aspects of information search and retrieval on the Web: textresearch and scientific mapping

نویسندگان [English]

  • Marzieh Yari Zanganeh
  • Nadjla Hariri
  • Fahimeh Babalhavaeji
چکیده [English]

The present study was conducted to analyze the process of researches on the subject of emotional aspects in the field of information retrieval and mapping this field topic.From the methodological perspective, the present study is Descriptive survey and the type of study was practical.For this purpose, 371 related articles were extracted from Web of Science and the scientific map fields subject of these articles was traced by using ucinet software and combination of package it "netdraw". In this section, by using of matrix cotopics in the field subject cateorgy articles was extracted and applied.The analysis of findings showed that the most prolific author in this field was BELKIN, NJ in the field of library and information studies from America's with 19 scientific production.The most production resources were published in the JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE and then,INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT. The most products has been published in paper format (64.7 percent), with two authors, in English language in 2011,2009 and 2014. Most scientific production has been Performed by using experimental methods(97/26percent) with observation tools (63.46 percent).Review of studies on the emotional aspects of information retrieval based on the aims of the study into two groups, "based on user studies" and "content-based studies" showed that, User-based studies(54.49 percent) had the highest frequency of studies. adult age groups in most of these research have been studied.Children and patients also investigated in these research.In Content-based research, results showed that information systems analysis were the most content analyzed in the research. Emotional aspects of information retrieval in 60 Subject area has been published in the Web of Science.The most Articles in this field has been published in computer science, information systems, information and library science, and artificial intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • text analysis
  • emotional aspects
  • Web searching behavior
  • Scientific Map