رفتار اطلاع یابی و مدیریت منابع اطلاعاتی: فرایند ذهنی انتخاب موضوع و تشخیص نیاز اطلاعاتی (مطالعه موردی طلاب سطح سه حوزه های علمیه خواهران شهر شیراز سال تحصیلی 1393 – 1394)

نویسندگان

دانشگاه پیام نور مشهد

10.35050/JIPM010.2016.034

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی چگونگی مدیریت منابع اطلاعاتی، فرایند ذهنی انتخاب موضوع و تشخیص نیاز اطلاعاتی است. روش تحقیق بکارگرفته شده روش پیمایشی است. جامعه آماری طلاب حوزه های علمیه خواهران شهر شیراز در سال تحصیلی 1393-1392 می باشد. نمونه پژوهش شامل 241 طلبه سطح سه، طبق نمونه گیری طبقه ای مشخص شد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است. برای تعیین روایی، از روایی صوری و برای تعیین پایایی از پیش آزمون – پس آزمون استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و شاخص هایی نظیر میانگین، و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون فریدمن و آزمون تکمیلی ویلکاکسون سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، عامل موثر در انتخاب موضوع کنجکاوی ذهن است. مهمترین عامل جهت تشخیص نیازهای اطلاعاتی بررسی منابع اطلاعاتی و مشورت با متخصصان موضوعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Seeking Behavior & Information Resources Management:Mental Process Selecting Subjects & Identifying Information Needs ) Case study: Graduate Students in Women seminaries of Shiraz of Academic year 1393- 1394(

نویسندگان [English]

  • Zohre Eftekhar
  • Soraya Ziaei
چکیده [English]

The aim of this research is Information Resources Management: Mental Process Selecting Subjects &  Identifying Information Needs. The research method used in this study is a Quantitative method. Sampling is purposeful. This means that it includes graduate Students in Women seminaries of Shiraz who have information-seeking experience and are able to express their views and information needs. The sample was selected according to the random sampling method with Cochran formula from 710 students. According to this sampling method there is 241 Graduate Students included in 1392-1393 seminaries year of  Women seminaries of Shiraz. This is a survey research Which has been carried out by employing a questionnaire and SPSS for windows to analyze data. The results showed that students for selecting subjects,  identifying information needs used methods and media such as Prying Mind, reviewing of information resources, Consulting with subject specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information resources management
  • Selecting Subjects
  • Identifying Information Needs
  • graduate students
  • Women seminaries
  • Shiraz