شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم تسهیم دانش از نظر دانشکاران

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

10.35050/JIPM010.2016.002

چکیده

امروزه شاهد تغییرات سریع در فناوری و شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، ایجاد مزیت رقابتی نیازمند سازمان‌هایی است که قابلیت پیاده‌سازی و مدیریت دانش را داشته باشند. تسهیم دانش باعث ایجاد مزیت رقابتی از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت می‌شود.از آنجا که موفقیت سیستم‌های تسهیم دانش مانند هر سیستم اطلاعاتی دیگری در گرو پذیرش و استفاده از آن‌ها از سوی دانشکاران است، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم تسهیم دانش از نظر دانشکاران اهمیت زیادی دارد.در این پژوهش تاثیر عوامل مدیریتی، انسانی و فنی بر پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی تسهیم دانش توسط کاربران آن از طریق ارائه یک الگوی ساختاری بررسی شده است. جهت انجام مطالعه‌های میدانی براساس عوامل به دست آمده از مرور ادبیات، پرسشنامه‌ای در 34 سوال تنظیم شد و مورد تایید خبرگان قرار‌گرفت. سپس جهت جمع‌آوری داده‌ها 300 پرسشنامه در بین دانشکاران 10 سازمان‌ در شهر تهران که سیستم تسهیم دانش را پیاده‌سازی کرده‌بودند، توزیع شد.تعداد 122نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ داده‌اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های انجام شده با استفاده از آزمون همبستگی، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل مسیر نشان داد که انتظار تلاش، انتظار عملکرد، تاثیر اجتماعی، حمایت مدیریت ارشد، ایجاد انگیزه، آموزش و درگیری افراد تاثیر مستقیم و مثبتی بر قصد استفاده از سیستم دارند و قصد استفاده از سیستم نیز رابطه  مستقیم و مثبتی با استفاده واقعی از سیستم دارد.شرایط تسهیل‌کننده و قصد استفاده از سیستم نیز تاثیر مثبت و مستقیمی بر روی استفاده واقعی از سیستم تسهیم دانش دارد. 7 عامل موثر شناخته شده به ترتیب اولویت اهمیت عبارت از انتظار عملکرد، انتظار تلاش، آموزش، تاثیر اجتماعی، درگیری افراد، حمایت مدیریت ارشد و ایجاد انگیزه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factor of knowledge sharing system acceptance from knowledge workers perspective

نویسندگان [English]

  • Ameneh Kadivar
  • Leila Ebrahimpoor Arangi
چکیده [English]

Today we are seeing the rapid changes and complexity intensity of environment. In such conditions, creating competitive advantages requires the new kind of organizations that can create and manage knowledge. Sharing knowledge causes competitive advantages by reducing the costs and increasing the quality. Considering this fact that the knowledge sharing system success depends on what it is accepted and used by knowledge workers, thus it is important to identify the factors influencing knowledge sharing acceptance from knowledge workers perspective. So, in this research, the effect of managerial, technical and human factors on knowledge sharing information systems acceptance has been assessed by a structural model. A questionnaire was set in 34 question to conduct field studies on selected factors, which was confirmed by experts. Then it was distributed to collect data among knowledge workers in Tehran organizations that had implemented knowledge sharing system. The collected data was analyzed by correlation test, Freidman test and path analysis. The path analysis showed that effort expectancy, performance expectancy,  senior management support, motivation, staff involvement, training and social influence have positive and direct effect on intension to use system and intension to use system also has direct and positive effect on real use of system. Facilitating condition has direct and positive effect on real use of system. Friedman test indicated that the effective factors in order of priority and importance are: performance expectancy, effort expectancy, training, social influence, staff involvement, senior management support and motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • knowledge sharing system
  • affecting factors on knowledge sharing system acceptance
  • Knowledge Worker
  • and structural equation modeling