بررسی تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات بر موانع به اشتراک گذاری دانش در فرآیند مدیریت دانش (به انضمام مطالعه موردی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد قزوین

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

امروزه دانش به عنوان یک دارایی ارزشمند به منظور خلق و افزایش ارزش در هر سازمانی شناخته شده است و مدیریت چنین دارایی نامحسوسی یکی از عوامل رسیدن به موفقیت در سازمان هاست. اما دانش، هنگامی می تواند اثربخش باشد که در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود.بنابراین، اشتراک دانش به عنوان یک عنصر کلیدی در فرآیند مدیریت دانش می باشد. با این حال، نقش عوامل بازدارنده بر وضعیت اشتراک دانش در سازمان ها را نمی توان انکار نمود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موانع به اشتراک گذاری دانش در یکی از شرکت های اپراتور تلفن همراه، در تهران انجام گرفت. به منظور انجام این مطالعه توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی موانع به اشتراک گذاری دانش و دسته بندی آن ها در سه مقوله سازمانی، فردی و تکنولوژیکی و تهیه پرسشنامه بر این اساس، از بین 900 نفر از اعضای کادر اداری ساختمان مرکزی این سازمان، 500 نفر به تصادف، انتخاب شده و از آنان سوالاتی درزمینه موانع موجود در مسیر به اشتراک گذاری دانش و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رفع این مشکلات، پرسیده شد. پس از جمع آوری و مشاهده پاسخ ها، فراوانی نتایج با استفاده از نمودارها و جداول به دست آمد. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه ای مثبت میان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موانع به اشتراک گذاری دانش در فرآیند مدیریت دانش می باشد چنانچه در بحث موانع سازمانی 75%، در زمینه مشکلات فردی به اشتراک گذاری دانش 62% و نهایتا در مورد موانع تکنولوژیکی، 66% توانسته به رفع مشکلات کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of ICT on Knowledge Sharing Obstacles in Knowledge Management Process (Including Case-Study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghipour 1
  • Maryam Mahboobi 2
  • Hamid Gharagozlou 3
چکیده [English]

Today, knowledge is known as a valuable asset in any organization so management of such insensible asset is one of the factors cause success in organizations. But knowledge can be effective when it is shared across the organization. Therefore, knowledge sharing is a key element in the process of knowledge management. However, the role of inhibiting factors on knowledge sharing process in organizations cannot be denied. This study aimed to check the impact of ICT on knowledge sharing barriers in one of the mobile operator, in Tehran. In order to do this descriptive- illative study, after assessing the barriers of knowledge sharing and classified them into three categories: organizational, technological and individual and preparing the questionnaire according such information, from 900 staff of the headquarters of the organization, 500 members were selected randomly and asked about the obstacles regarding knowledge sharing and the impact of ICT in solving these problems. After collecting the answers, numerous results were obtained with the use of charts and tables. The results indicate the existence of a positive relationship between the impact of ICT on barriers to sharing knowledge in the knowledge management process, as 75% in the case of institutional barriers, 62% on individual problems of knowledge sharing and ultimately 66 % regarding technological barriers, ICT was able to contribute to solving problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Obstacles
  • Knowledge sharing
  • Knowledge Management