بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‌های‌ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشگاه سمنان

10.35050/JIPM010.2016.004

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش و رابطه­ی آن با هوش سازمانی در دو پژوهشگاه علوم و فناوری و اطلاعات ایران و پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام شد. پژوهش به روش پیمایشی-توصیفی و با کاربرد دو پرسش‌نامه‌ معتبر در حوزه‌های زیرساخت مدیریت دانش و هوش سازمانی انجام شد. پرسش‌نامه بین 175 نفر از اعضای هیأت علمی و کارکنان هر دو پژوهشگاه توزیع و داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS و پی. ال. اس (PLS) تحلیل شد. بار عاملی سازه­های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هر دو پژوهشگاه همبستگی بالایی را نشان داد. از این‌رو مدل اندازه‌گیری دارای پایایی بالایی بوده و معیار مناسبی برای سنجش متغیرهای پژوهش به‌شمار رفت. میانگین واریانس مدیریت دانش و هوش سازمانی در هر دو پژوهشگاه بالاتر از 5/0، و روایی همگرایی بالایی را نشان می­دهد. افزون بر این، با توجه به مقادیرR2 برای سازه هوش سازمانی، برازش مدل ساختاری نیز تأیید شد. در ارتباط با برازش مدل کلی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 642/0 و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 645/0 محاسبه شد که نشان از برازش کلی قوی مدل داشت. تحلیل مسیر زیرساخت­های مدیریت دانش به هوش سازمانی حاکی از معنادار بودن تأثیر زیرساخت‌های مدیریت دانش به هوش سازمانی در سطح اطمینان 95/0 در  هر دو پژوهشگاه و تأیید هر دو فرضیه پژوهش است. با توجه به مقدار t در دو پژوهشگاه، می‎توان به این نتیجه دست یافت که «زیرساخت‌های مدیریت دانش» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با ضریب 857/36 درصد، تأثیر بیشتری بر «هوش سازمانی» در مقایسه با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران دارد. همچنین در بین سازه­های زیرساخت مدیریت دانش؛ سازه­های ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فرآیندها، فناوری، افراد و منابع مالی؛ و در بین سازه­های هوش سازمانی، سازه­های روحیه، تمایل به تغییر، چشم­انداز راهبردی، فشار عملکرد، کاربرد دانش، اتحاد و توافق و سرنوشت مشترک به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران زیرساخت­های مدیریت دانش به میزان 826/0 درصد، و در مقایسه با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به میزان 848/0 درصد، میزان بیشتری از تغییرات هوش سازمانی را به طور مستقیم تبیین می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between Knowledge Management Infrastructures and Organizational Intelligence in Research Centers of the Ministry of Science, Research and Technology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shekari 1
  • Mohammad Reza Esmaili Givi 2
  • Hamid Keshavarz 3
1
2
3
چکیده [English]

Investigating the relationship between Knowledge Management Infrastructures and Organizational Intelligence in two research centers of Ministry of Science, Research and Technology namely Iranian Research Institute for Information Science and Technology and Institute for Humanities and Cultural Studies. The research is a survey in descriptive manner. Using two validated questionnaires related to Knowledge Management Infrastructures and Organizational Intelligence, the research was conducted among 175 faculty members and staffs of two research centers. Collected data were then analyzed by software SPSS and PLS. Factor analysis showed a high factor loading related to the two main variables and all of the items indicated goodness of fit of the questions. Variance mean ratio between two variables was higher than 0.5 indicating a high convergent validity. R Squares for Organizational Intelligence showed fitness of structural equating model. Goodness of fit for Iranian Research Institute for Information Science and Technology was 0.642 lower than Institute for Humanities and Cultural Studies with 0.645. Path analysis indicated a significant relationship between two variables by 95% degree of confidence accepting the two research hypothesis. By comparison, Knowledge Management Infrastructures was more correlated with Organizational Intelligence in Institute for Humanities and Cultural Studies than Iranian Research Institute for Information Science and Technology. Knowledge management Infrastructures in Iranian Research Institute for Information Science and Technology predicted Organizational Intelligence by 0.826 percent while in the Institute for Humanities and Cultural Studies by 0.848 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational intelligence
  • Knowledge management infrastructures
  • Comparative evaluation
  • Iranian Research Institute for Information Science and Technology
  • Institute for Humanities and Cultural Studies