ارائه الگوی تبیین استراتژی مدیریت دانش مبتنی بر سطح بلوغ با روش دلفی فازی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.35050/JIPM010.2017.047

چکیده

به‌دلیل اهمیت استراتژی‌های مدیریت دانش در پیاده‌سازی موفق فرایندهای مدیریت دانش، هر سازمان به‌دنبال انتخاب استراتژی‌های مدیریت دانش مناسب است. بدون وجود استراتژی مناسب مدیریت دانش، پاسخ صحیح برای مشکلات، دستورالعمل درست برای اجرای روش‌ها، و مفاهیم مختلف و متنوع مدیریت دانش وجود نخواهد داشت. لذا، ضروری است سازمان‌ها در نخستین گامِ حرکت به‌ سوی مدیریت دانش در انتخاب و ایجاد استراتژی، نهایت دقت را به عمل آورند. مدل‌های بلوغ مدیریت دانش، سازمان‌ها را در شناسایی سطح بلوغ مدیریت دانش و انتخاب استراتژی مدیریت دانش مؤثر برای بهبود فرایندهای مدیریت دانش کمک می‌کنند. در این مطالعه سعی بر این است که الگویی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش مناسب مبتنی بر استراتژی مدیریت دانش «هانسن» (شخصی‌سازی و تدوین)، با توجه به سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان ارائه گردد. در این پژوهش، با استفاده از روش دلفی الگوی استراتژی مدیریت دانش مبتنی بر سطح بلوغ تبیین گردیده است. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که سازمان‌هایی که در سطوح پایین بلوغ مدیریت دانش قرار دارند، به استراتژی «شخصی‌سازی» بیشتر متمایل‌اند و سازمان‌های با سطح بلوغ بالا استراتژی «تدوین» را بر می‌گزینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a knowledge management strategy model based on maturity level: A Fuzzy Delphi approach

نویسندگان [English]

  • Peyman Akhavan
  • Maryam Philsoophian
  • Mohammad Hossein Karimi Gavareshki
چکیده [English]

Organizations search for appropriate knowledge management strategies for successful knowledge management implementation. So, it is necessary to select and apply suitable strategies at the first step. Knowledge management maturity models help organizations to identify maturity level and effective knowledge management strategies. This paper tries to present a model for knowledge management strategy selection according to Hansen et al research (codification/personalization) due to maturity level.10 knowledge management experts were surveyed for this purpose. Knowledge management strategy model was developed after defuzzification of experts’ opinions by Center of gravity (COG).

The results showed that organization with low level of maturity, tend to use customization while organization with high level of maturity, select codification strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge management strategy
  • Knowledge management maturity
  • Fuzzy Delphi Approach