تحلیل شبکه اشتراک دانش و بررسی ارتباط آن با تجربه و تحصیلات در کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه فردوسی مشهد

10.35050/JIPM010.2017.048

چکیده

 اگر منابع انسانی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع سازمان بدانیم، استفاده از دانش افراد سازمان می‌تواند مهم‌ترین بهره از منابع انسانی باشد. از این رو، مدیریت و اشتراک دانش در سازمان‌ها اهمیت بسیاری پیدا کرده است. کتابخانه‌­ها نیز به‌عنوان سازمان‌های خدمت­‌محور و همچنین دانش‌­بنیان از جمله سازمان‌هایی هستند که مشارکت و مدیریت دانش کتابداران از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است میزان مشارکت کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد در فرایند اشتراک دانش با استفاده از روش تحلیل شبکه اشتراک دانش مشخص گردد. مشخص‌نمودن درجه مرکزیت افراد در شبکه اشتراک دانش همچنین، می‌تواند به تشخیص مؤلفه­‌هایی که ممکن است در آن تأثیر داشته باشند، کمک کند. در این پژوهش ضمن تعیین درجه مرکزیت افراد در شبکه اشتراک دانش، ارتباط آن با مدرک تحصیلی و سابقه کار آنان آزموده شد. برای تحلیل شبکه اشتراک دانش از نرم‌افزار UCINET6 استفاده گردیده است. درجه مرکزیت کل شبکه در این پژوهش 76/26 درصد ارزیابی شده است که از نظر تحلیل شبکه اجتماعی، درجه مرکزیت چندان بالایی نیست. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که برخلاف ارتباط معنادار میان مدرک تحصیلی و درجه مرکزیت افراد، سابقه کار با درجه مرکزیت اشتراک دانش افراد ارتباط معناداری ندارد. همچنین، تفاوت معناداری نیز از نظر درجه مرکزیت آنان میان کتابداران زن و مرد کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد وجود ندارد. در پایان، بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش برای افزایش درجه مرکزیت کتابداران و یا به‌عبارت دیگر، افزایش میزان اشتراک دانش آنان با کتابداران دیگر و همچنین، افزایش درجه مرکزیت کل شبکه اشتراک دانش پیشنهاداتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge sharing Network analysis and its relationship with the experience and education of librarians at Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Maryam Salami 1
  • Alireza Saadat Alijani 2
1
2
چکیده [English]

As human resources are important resources in organization, it is important for organizations to use knowledge organization of human resources. Thus managing and sharing knowledge in organizations is so important. Libraries as well service-oriented and knowledge-based organizations, librarians’ contribution of knowledge management is important. The study tries to determine Ferdowsi University of Mashhad librarians’ participation in the process of knowledge sharing by knowledge sharing network analysis method. The application used for social network analysis is UCINET6. Determining the degree of centralization in the network of knowledge sharing can also help to detect factors may influence it. In this study, the degree of centralization in the network of knowledge sharing communicating with the librarians' qualifications and work experiences were tested. It is also determined the degree centralization of the whole of the knowledge sharing network with 26.76% that is not so satisfactory.  The results show that despite the positive relationship between level of education and the centrality of people, the experience no significant relationship. Statistically, there is also no significant difference between men and women in knowledge sharing degrees of librarians in Ferdowsi University of Mashhad. At the end, according to the results of this research some suggestions are given to increase degrees of knowledge sharing of librarians and generally knowledge sharing degree of the network knowledge sharing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network Analysis
  • Knowledge sharing
  • Librarians
  • libraries
  • network degree centralization