مدل‌سازی و اکتساب دانش فرآیندهای سازمانی با استفاده از استنتاج مبتنی بر مورد

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2017.050

چکیده

چگونگی اکتساب و بازنمایی دانش مربوط به فرایندهای سازمانی برای استفاده مجدد از آن‌ها مورد توجه محققان مدیریت دانش است. در این پژوهش مدلی برای نمایش و اکتساب دانش فرایندها با استفاده از استنتاج مبتنی بر مورد پیشنهاد شده است. اعتبار مدل ارائه‌شده از طریق مصاحبه با خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس، مدل پیشنهادی پژوهش در قالب یک سیستم نرم‌افزاری طراحی و در «بانک اقتصاد نوین» پیاده‌سازی شده است. در این سازمان، طبق مراحل مدل پیشنهادی ابتدا فرایندهای دانش‌محور «بانک» شامل 8 فرایند مشخص شدند.  برای بازنمایی دانش فرایند توسط استنتاج مبتنی بر مورد، دانش‌ها در قالب مسئله/راه حل/پیامد در یک پایگاه دانش ذخیره شده‌اند.سپس، با استفاده از الگوریتم یافتن مشابهت نزدیک‌ترین همسایه، دانش‌های شبیه به این مورد که در پایگاه موارد ذخیره شده، بازنمابی می‌شوند. به‌منظور اعتبارسنجی سیستم طراحی‌شده، یک فرایند انتخاب شده و نتایج حاصل از اجرای سیستم با نتایج تصمیم‌گیری خبرگان سازمان مقایسه شده است. نتیجه این مقایسه عملکرد بهتر سیستم را نشان داده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and knowledge acquisition processes using case-based inference

نویسندگان [English]

  • Ameneh Khadivar 1
  • Soheyla Mirshahi 1
  • Sara Aghababaei 2
چکیده [English]

The method of acquisition and presentation of the organizational Process Knowledge has considered by many KM researches. In this research a model for process knowledge acquisition and presentation has been presented by using the approach of Case Base Reasoning. The validation of the presented model was evaluated by conducting an expert panel. Then a software has been developed based on the presented model and implemented in Eghtesad Novin Bank of Iran. In this company, based on the stages of the presented model, first the knowledge intensive processes has been identified, then the Process Knowledge was stored in a knowledge base in the format of problem/solution/consequent .The retrieval of the knowledge was done based on the similarity of the nearest neighbor algorithm. For validating of the implemented system, results of the system has compared by the results of the decision making of the expert of the process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -based reasoning
  • Process knowledge
  • Knowledge-based processes