مدلی برای پذیرش فناوری نوظهور پکس در مراکز درمانی ایران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشمده مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.35050/JIPM010.2017.051

چکیده

توسعه «پکس» فرصتی نو برای تحول در نظام سلامت است. «پکس» از جمله فناوری­‌های نوظهور است که دسترسی به تصویربرداری بیمارستانی از طریق شبکه را امکان‌پذیر می‌سازد. پرونده سلامت بیمار با جزئیات تصویری و فیلم در همه جا و هر زمان و با کمترین هزینه قابل دسترس خواهد بود. هم‌اکنون «پکس» در ایران متولی خاصی ندارد و مسئولان به‌دنبال راه‌اندازی مرکزی برای توسعه آن هستند. در این شرایط شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری بسیار ضروری و مفید خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای پذیرش فناوری نوظهور «پکس» در مراکز درمانی کشور جهت تسهیل در به‌کارگیری این فناوری است. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی است که به‌صورت مقطعی و در سال 1393 انجام شده است. در این تحقیق برای پذیرش فناوری از مدل (TAM) استفاده شده است. مؤلفه­‌های مؤثر بر فناوری از ادبیات موضوع استخراج شده و با روش دلفی و نظر خبرگان اولویت‌بندی شده است. سه اولویت اول آن به‌عنوان ورودی مدل (TAM) استفاده شده است. سپس، برای هر یک از مؤلفه‌­ها متناسب با هدف اصلی پژوهش، فرضیه‌­هایی تبیین شد که به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق و بررسی روابط بین مؤلفه­‌ها از  روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 16 گویه بود که از پرسشنامه­‌های این حوزه استخراج و برای «پکس» بومی‌سازی شد. جامعه هدف 130 نفر از متخصصان این حوزه بودند. نتایج حاصل از این مطالعه در سطح مراکز درمانیِ استفاد‌کننده از «پکس»، اثر هزینه‌های مالی ادراک‌شده بر قصد رفتاری استفاده از «پکس» (t-value=5/69)،اثر سازگاری بر سودمندی درک‌شده توسط کاربران (t-value =8/74)، اثر تصویر ذهنی بر سودمندی درک‌شده کاربران(t-value = 5/69)، اثر تصویر ذهنی بر درک از آسانی استفاده(t-value = 12/74) را تأیید کرد. تحلیل مسیر نشان داد که هزینه‌های مالی بالاترین اولویت را در پذیرش «پکس» دارند. با توجه به یافته‌های این مطالعه، عوامل مؤثر بر پذیرش «پکس» از منظر رفتار کاربران شناسایی شدند. نتایج این تحقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی نظام سلامت برای استفاده عادلانه از خدمات درمانی و توسعه و تجهیز مراکز درمانی به سیستم‌های روز مفید و مؤثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for the Acceptance of emerging technology “Pacs” in Iran’s hospitals

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi 1
  • Ehsan Nourzad Moghaddam 2
  • Seyed Morteza Seyedin 3
چکیده [English]

Development of Pacs is new opportunity for changing in the health system. Pacs including emerging technologies that provide accessibility to medical images via the network. Patient health records will be available through detailed video and film in everywhere and any time and with minimal cost. There is no trustee Pacs now in Iran and officials are looking to set up a center for the development Pacs. Under these conditions, identifying factors affecting the adoption of this technology will be very necessary and useful. This study is a correlation –descriptive research that was conducted in 1393. In this research TAM model is used for technology adoption. Variables affecting the technology extracted from the literature and these variables have been prioritized by the Delphi method and expert’s opinion. The model is analyzed by the structural equation method. Data’s was collected by a questionnaire including 16 items of the questionnaire that in this area was mined and were localized for Pacs technology. The target population was 130 of professionals. results of this study at medical centers using of Pacs technology confirmed, the effect of perceived financial costs on behavioral intention of Pacs (t-value = 12/31), the effect of compatibility on perceived usefulness by users (t-value = 8/74), the effect of image on perceived usefulness by users (t-value = 5/69), the effect of the image on the perceived ease of use (t-value = 12/74). According to the findings of this study, the factors affecting the acceptance Pacs were identified from the perspective of users' behavior. The results can be useful in planning of health system for the fair use of health cares and development and equipping of health centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pacs
  • IT Health
  • Acceptance Model
  • SEM