بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2017.054

چکیده

هزاره جدید را عصر اطلاعات نام نهاده‌­اند، عصری که در آن شاهد ظهور فناوری­‌های اطلاعاتی و ارتباطی هستیم. گذر جهان از جامعه صنعتی به‌ سوی جامعه اطلاعاتی سبب شده که شکل و سطح سواد و اطلاعات از حالت قبلی خود تغییر کند. روزگاری مفهوم سواد به‌معنای توانایی خواندن و نوشتن محسوب می­شد، اما امروزه مفهوم سواد تغییر کرده و در جامعه صنعتی قرن 21 برخورداری از این سطح سواد جوابگوی نیازهای بشر برای ایجاد زندگی بهتر نیست. سواد رسان‌ه­ای و اطلاعاتی لازمه زندگی در جامعه امروز است؛ به‌خصوص در مورد دانشجویان که ماهیت کار آن‌ها پژوهشی است و بر توسعه کشور از هر بعدی اثر می­‌گذارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه سواد رسانه­‌ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش‌­شناسی است. این پژوهش به‌لحاظ هدف از نوع کاربردی و به‌لحاظ روش، پیمایشی– همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش­‌شناسی و رشته علوم ارتباطات در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی است. در این پژوهش به‌منظور گردآوری داده‌­ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از «آلفای کرونباخ» مقدار 0/936 به دست آمد. داده­‌ها با استفاده از روش‌­های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌­ها نشان دادند که سطح سواد رسانه‌­ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان در حد مطلوب قرار دارد. بین پایگاه اقتصادی دانشجویان با متغیر سواد رسانه­‌ای و ابعاد آن رابطه معنادار مستقیم وجود دارد، ولی پایگاه اجتماعی دانشجویان فقط با بعد «توانایی برقراری ارتباط» با متغیر سواد رسانه­‌ای رابطه مستقیم دارد. همچنین، آزمون همبستگی «پیرسون» نشان داد که بین متغیر سواد رسانه­‌ای و سواد اطلاعاتی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relation between the media literacy and information literacy of students of communication science and information science and knowledge

نویسندگان [English]

  • Elham Esmaeil Pounaki 1
  • Mohammad Reza Esmaili Givi 2
  • Fateme Fahimnia 1
1
2
چکیده [English]

The new millennium is called Information Age, in which information and communication technologies have been developed. The transfer from industrial society to information society has changed the form and level of education and information from those of the past times. In the past, literacy meant the ability of reading and writing, but today the meaning of literacy has been changed through the time and such a type of literacy is not enough to meet people’s needs in the industrial society of the 21st century. Today’s life requires media and information literacy especially for the students, whose duty is to research and who have a significant role in the development of their country from any perspective. This research aims to study the relation between the media literacy and information literacy of the students of the fields of communication science and information science and knowledge. This is an applied research in terms of its objective and uses a survey-correlation method. The statistical population of this research consists of the postgraduate students studying in the fields of study of information science and knowledge and communication science at Tehran University and Allameh Tabatabai University. The data required for this research were collected by a researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire has been evaluated by Cronbach’s Alpha, which was equal to 0.936. The data were analyzed using descriptive and inferential statistic methods. The results showed that the level of media literacy and information literacy of students is desirable. There is a significant relationship between the economic status of students and their media literacy. However, the social status of students was directly related to their "ability to communicate" variable of media literacy. Also the Pearson correlation test showed a significant relationship between the variables of media literacy and information literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Information literacy
  • students
  • Communication Science
  • information science