بررسی شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده تأثیرگذاری علمی برای افزایش استنادگیری مقالات نشریه‌های علمی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.35050/JIPM010.2017.033

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر امکان­سنجی ارائه مدلی برای سنجش میزان تأثیرگذاری مقالات در مرحله داوری در مجلات علمی است تا بتوان در فرایند کنترل کیفیت مقالات علمی میزان استناد به آن در آینده را پیش‌بینی نمود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. در این پژوهش، از کل مجلات نمایه‌شده حوزه شیمی در «اسکوپوس» حدود 5 مجله به‌عنوان نمونه اولیه در نظر گرفته شدند. همچنین، از میان 926 مقاله نیز تعداد 300 مقاله به‌ روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در بین سال­های 2011 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص «چندنویسندگی و هم‌تألیفی» قوی‌ترین متغیر پیش‌بینی‌کننده استناد است که به‌صورت مثبت و معنادار میزان استناد را پیش‌بینی می‌کند. شاخص‌­های «طول مقاله»، «تعداد منابع» و «H-INDEX نویسنده» متغیرهای دیگری بودند که توانستند میزان استناد مقالات را به‌صورت مثبت و معنادار پیش‌بینی کنند. پس، هیئت‌های داوری مجلات، می‌توانند علاوه بر درنظر گرفتن معیارهای سنتی ارزیابی مقالات، با لحاظ‌کردن مدل سنجش میزان اثرگذاری مقالات، در آینده ارزیابی مؤثرتری در مرحله داوری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the predictive indicators of scientific impact to increase the citations of articles in scientific journals

نویسندگان [English]

  • Saeideh Ebrahimy
  • Mahtab Dehghan
  • AbdolRasoul Jowkar
چکیده [English]

The aim of this study is to provide some criteria for reviewers in their process of evaluating the articles so as to help them predict future citations to these article based on their quality. This study deploys a descriptive - correlation and applied research. In this study, about 5 magazines as an example were selected among the Chemistry journals indexed in Scopus. Also among the 926 articles, 300 articles were examined stratified random sampling during the 2011 – 2015.The results indicated that "co-authorship" is the strongest predictor variable for predicting citation positively and significantly. Furthermore, variables of length of the article, number of references & H-index can also predict the citation Rate significantly. Along with the traditional criteria for evaluating article, the reviewers can also include other effective indicators in their evaluation process of articles, and, in turn, increase the visibility and citation rate of the articles. This makes it possible for the reviewers to deploy a reliable measuring tool for examining the quality of scholarly papers and predict the citation Rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of the quality of articles
  • scientific impact
  • Criteria for judging scientific articles
  • citation
  • Multi authorship
  • co-authorship
  • H-index