بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: سازمان فضایی ایران)

نویسندگان

دانشگاه مالک اشتر

10.35050/JIPM010.2017.035

چکیده

یکی از فعالیت‌های اصلی در حوزه مدیریت دانش، فرایند به اشتراک‌گذاری دانش است، زیرا از طریق آن کارکنان می‌توانند در جهت بهبود مزیت رقابتی سازمان ایفای نقش کنند. اشتراک دانش اثربخش میان کارکنان می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقاء کیفیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بگذارد. از طرفی به نظر می‌رسد رفتار تسهیم دانش می‌تواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشیده و موجب دستیابی سازمان به مزیت رقابتی گردد. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تسهیم دانش (با توجه به عوامل تمایل، قصد و رفتار) بر عملکرد سازمانی است.
روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی به‌کمک نرم‌افزار Smart.PLS الگوسازی شده است.
تجزیه و تحلیل 85 داده گردآوری‌شده از جامعه آماری نشان داد که «تمایل» تأثیر مثبت و معناداری بر «قصد» و «قصد» تأثیر مثبت و معناداری بر «رفتار» دارد. همچنین، اشتراک دانش به میزان نسبتاً زیادی بر عملکرد در سازمان فضایی اثرگذار است. نتایج نشان می‌دهد که هرکدام از عملکردهای مالی، فرایند و داخلی بر عملکرد سازمان فضایی نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge sharing behavior on organizational performance (Case Study: Iranian Space Agency)

نویسندگان [English]

  • Maryam Philsoophian
  • Peyman Akhavan
چکیده [English]

Purpose: One of the main activities in the field of knowledge management, is knowledge sharing, because employees can play an important role in organizational competitive advantages. Effective knowledge sharing  can improve the quality of R&D activities. On the other hand it seems that, knowledge sharing behavior improvs organizational performances and competitive advantages for the organization. The aim of this study is to investigate the effects of knowledge sharing (with regards to attitude, intention and behavior) on organizational performances.

Methodology: The research method is based on descriptive - survey and questionnaire methods that uses partial least squares by “SMARTPLS” software.

Result and findings: Studying of 85 collected  questionnaire  showed that " attitude "  has positive and significant effect on " intention " and  " intention "has  a significant positive impact on "behavior". Also the knowledge sharing affects strongly on the performance of the Iranian Space Agency. Remarkably, the results indicate that all financial performance, processes performance and internal performance have positive impact on Iranian Space Agency performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Intention
  • Behavior
  • Knowledge sharing
  • Performance