بررسی تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.35050/JIPM010.2017.036

چکیده

امروزه دانش به‌منزله منبعی ارزشمند و مهم در کتابخانه‌­ها محسوب می­‌شود و کتابخانه‌­ها برای بقا و نیل به اهداف خود نیازمند به اشتراک‌گذاری دانش در بین کارکنان خود هستند. از سوی دیگر، از عوامل مهم بقا و حیات کتابخانه‌­ها، داشتن نیرویی توانمند و با روحیه کاری بالاست. به‌عبارت دیگر، اهمیت منابع انسانی به‌مراتب از فناوری­‌های جدید و منابع مادی و مالی بیشتر است. هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و داده­‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و به‌ روش نمونه­‌گیری تصادفی ساده از جامعه پژوهش که شامل کتابداران دارای تحصیلات دانشگاهی در کتابخانه ملی، که در چهار بخش فراهم‌­آوری، سازماندهی، اطلاع‌­رسانی و آموزش و پژوهش هستند، گردآوری شد. برای بررسی روایی ابزار سنجش از روایی سازه و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تسهیم دانش به‌صورت مستقیم تأثیر معناداری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دارد. این در حالی است که تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان به‌صورت غیرمستقیم و از طریق دو متغیر حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک به‌مراتب بیشتر از تأثیر مستقیم است. نتایج همچنین نشان داد که حافظه سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the effect of knowledge sharing on Employees' Psychological Empowerment by Clarifying Mediating Role of organizational memory and learning collaborative electronic in National Library and Archives of I.R of Iran

نویسندگان [English]

  • Davood Feiz 1
  • Mahdi Dehghani Soltani 1
  • Hossein Farsizadeh 1
  • Rasoul Ghollamzadeh 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays knowledge has been enumerated as a valuable and important source in libraries. Knowledge sharing among employees is necessary for libraries’ survive and goal achievement. On the other hand, empowerment people with high moral are an important factor in the libraries’ survival and life. In other words, the importance of human resources is far from the new technology and material and financial resources. As a result, this study aimed at evaluating the effect of knowledge sharing on psychological empowerment with regard to organizational memory and learning electronic participation the role of the mediator. The research data were gathered from four areas named at organizing; communicating; education and logistic by questioner. Construct validity and cronbach's alpha coefficient were used for assessing the validity and reliability respectively. To hypotheses test, structural equation modeling and Lisrel software were used. The results show that knowledge sharing has a directly significant impact on psychological empowerment. While knowledge sharing has an indirect impact on psychological empowerment, this impact via organizational memory and electronic participation learning is far greater than its direct impact. The results also show that organizational memory has not any effect on the psychological empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Psychological Empowerment
  • Organizational Memory
  • Electronic Participation Learning
  • National Library and Archives of I.R of Iran