الگوی پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

10.35050/JIPM010.2017.038

چکیده

این پژوهش ترکیبی، با اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین، در مرحله نخست، پس از انجام 11 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را بر اساس راهبرد پژوهش کیفی و با استفاده از نرم‌افزار کدگذاری MAXQDA مدل­‌سازی کرده و سپس در مرحله دوم، روابط بین عناصر نظریه با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS2 ر معرض آزمون کمّی قرار گرفته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی پیاده‌سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و در این راستا، متناسب با طرح ساختارمند «اشترواس و کوربین» پنج فرضیه تنظیم و آزمون گردید. تحلیل داده‌­ها در روش کمّی مبیّن آن است که فشارهای ناشی از سیاست‌­های نظام و ضرورت همگامی با دیدگاه‌های روز جهانی در میل به به‌کارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیکی اثر معناداری دارد. از بین شرایط زمینه‌ای کشور، ملاحظات سازوکارهای ساختاری کلان، ملاحظات بازیگران، ملاحظات حاکمیتی در اتخاذ راهبرد خدمات دولتی نوین اثر معنا‌داری دارد و از آن طریق موجب پیامدهای حاصل از اجرای آن در سازمان‌های دولتی می‌شود و بر آن مؤثر است. یافته‌­های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری در اتخاذ راهبرد خدمات دولتی نوین ندارد و در کشور ما اگرچه با تحولات گسترده و روند توسعه سیاسی اخیر تا حدودی خلأ موجود بین تدوین‌کنندگان خط‌مشی عمومی، مجریان نظام، و مردم برطرف شده، اما هنوز راه طولانی در پیش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of electronic human resource management’s implementation at the Ministry of Communications and Information Technology

نویسندگان [English]

  • Mirali Seyednaghavi
  • Mohsen Torabi
چکیده [English]

: In the first phase of this study a model for electronic human resource management in government agencies based on new public services was explored by using software MAXQDA, then in the second phase, relationship between the elements of the theory were tested using software Smart PLS2. So the aim of this study is to design a model of electronic human resource management’s implementation at the Ministry of Communications and Information Technology. In this regard, according to Strauss and Corbin’s structured plan, five hypotheses were tested. Quantitative data analysis indicates that the pressures of the policies and global perspectives cause to move toward e-HRM. Among the contextual conditions macro structural mechanisms, considerations of actors, governance considerations have a significant impact on the strategy of new public services and therefore lead to the consequences of its implementation in public organizations. The findings suggest that e-HRM does not have a positive and meaningful impact on new public services, and in our country, although the recent political developments have somehow removed the gap between public policy makers, administrators, and the public, but there is still a long way to go.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic human resource management
  • MAXQDA
  • Ministry of communication and information technology
  • new public services
  • Smart Pls