بررسی همخوانی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر‌دی‌اِی‌) در فهرست پیشینه‌های کتاب‌شناختی پیایندها

نویسندگان

1 سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه الزهرا

10.35050/JIPM010.2017.042

چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان انطباق فهرست پیایندهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر‌دی‌اِی) است.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با روش پیمایشی و رویکرد توصیفی-تحلیلی (تطبیقی) انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 14600 پیشینه پیایند موجود در کتاب‌شناسی ملی ایران و نمونه پژوهش برابر با 375 پیشینه است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سیاهه وارسی و جدول انطباقی است.
یافته‌ها نشان داد که 14/7 درصد از داده‌های موجود در پیشینه‌های مورد بررسی با عناصر «آر‌دی‌اِی» دارای انطباق کامل هستند و 83/5 درصد با این عناصر انطباق ندارند. همچنین، 1/8 درصد از این داده‌ها با عناصر (آر‌دی‌اِی) دارای انطباق نسبی هستند. بلوک 1 با میانگین 167 بیشترین انطباق و بلوک 4 با میانگین 5 کمترین انطباق را دارا هستند.
پیشینه پیایندها به‌میزان کمی با (آر‌دی‌اِی) انطباق دارد. بلوک 1 دارای بیشترین انطباق و بلوک 4 دارای کمترین انطباق با عناصر (آر‌دی‌اِی) است. دلیل اصلی عدم انطباق، عدم توجه به اهمیت بلوک‌های مهمی نظیر بلوک ۴ و ۵، اضافه‌شدن فیلدهای جدید در «یونی‌مارک»، اضافه‌شدن تعاریف و نقش‌های جدید در «آر‌دی‌اِی» و خالی‌بودن فیلدها (تکمیل‌نشدن اطلاعات) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consonance of RDA in serials bibliographic records catalogues

نویسندگان [English]

  • Alireza Mozafari 1
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 2
  • Fatemeh Pazooki 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of this study is to determine that how much the serials bibliographic records Catalogues of National Library and Archive of IR of Iran are compatible with the RDA. This study is an applied study which has been conducted using survey method and the descriptive-analytic approach (comparative). The research community consists of 14,600 serial records existing in the National Bibliography of Iran and the research sample consists of 375 records. Data collection tools are a checklist and the mapping table. The results showed that 14.7 percent of the existing data in the records under study are totally congruous with the RDA elements and 83.5 percent are not congruous with these elements. And also 1.8 percent of these data are relatively congruous with RDA elements. Block 1 with an average of 167 has the most congruousness and block 4 with an average of 5 has the lowest compliance. Results also show that serials records have a small compliance with RDA rules. Block 1 has the highest and block 4 has the lowest compliance with the RDA elements. The main reason for being non-compliance is the emptiness of fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Serials cataloguing
  • resource description and access (RDA)
  • National Library and Archive of IR. Iran