تحلیل وضعیت تولیدات علمی محققان ایرانی در برخی حوزه‌های موضوعی با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی

نویسنده

پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل وضعیت تولیدات علمی محققان ایرانی در سه حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت، علم اطلاعات و دانش‌شناسی در صدد پرداختن به این مسئله است که مجموعه تولیدات علمی محققان ایرانی (نمایه‌شده در پایگاه استنادی «وب‌آوساینس» و در بازه‌های زمانی مختلف) در حوزه‌های فوق بر مبنای شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی چه وضعیتی داشته‌اند؟ همچنین، در راستای آشنایی هرچه بیشتر با وضعیت همکاری علمی پژوهشگران این حوزه‌ها به مطالعه شبکه هم‌تألیفی این محققان با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. مجموعه‌داده‌های بازیابی‌شده بر مبنای شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی‌ مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس، با استفاده از روش تحلیل شبکه و نرم‌افزارهای مناسب، شبکه‌ هم‌تألیفی تولیدات مورد بررسی، به‌ تفکیک برای هر یک از حوزه‌های مورد مطالعه ترسیم شد. این شبکه در دو سطح کلان و خرد با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین شاخص کمّی تعداد تولیدات علمی و شاخص کیفی تعداد استنادات در حوزه‌های مدیریت و فناوری اطلاعات همبستگی ضعیفی وجود دارد. این بدین ‌معناست که در این دو حوزه افزایش تعداد مقالات لزوماً‌ منجر به افزایش تعداد استنادات نشده است، در حالی که در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بین این دو شاخص، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل شبکه هم‌تألیفی نشان می‌دهد که میزان شاخص درجه تراکم و نیز انسجام شبکه در هر سه حوزه مورد مطالعه پایین بوده و نویسندگان ارتباطات اندکیبا یکدیگر برقرار کرده‌اند. میانگین شاخص ضریب خوشه‌بندی شبکه‌های مورد بررسی، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، نشا‌ن‌دهنده تمایل نسبتاً بالای اعضای شبکه به تشکیل خوشه‌های مختلف است. همچنین، با تعیین شاخص‌های مرکزیت (درجه، بینیّت و نزدیکی) نویسندگانِ هر یک از حوزه‌های مورد مطالعه، عملکرد آن‌ها، و نیز برترین نویسندگان برای هر یک از شاخص‌های مذکور مشخص شد. نتایج این پژوهش می‌تواند با مشخص‌نمودن ابعاد همکاری علمی در هر یک از حوزه‌های مورد بررسی در کمک به سیاست‌گذاری‌های پژوهشی تأثیرگذار باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the status of Iranian scientific production in some subject areas by scientometric and social network analysis indicators

نویسنده [English]

  • Mehri Sedighi
چکیده [English]

The aim of this study is to analyze the status of Iranian scientific production in selected areas relating to science and information technology including information technology, management, and library and information science by scientometric and social network analysis indicators. This research has a look on the approach of the scientific outputs of Iranian scholars indexed in WOS database. In order to identify the status of the scientific cooperation between researchers, the co-authorship network of these researchers has been studied. After reviewing the literature, all records related to the selected areas were extracted from WOS database.Then the retrieved data sets were examined based on quantitative indicators (the number of scientific outputs) and qualitative indicators (the number of citations, h-index, etc.). Finally, the co-authorship network for each of the fields was drawn using network analysis method and appropriate software. This network was examined using social network analysis indicators such as density, clustering coefficient and centrality. The density degree of the co-authorship network in all three areas is down, and the authorships (nodes) have little communication with each other. The average of clustering coefficient index of the networks, especially in the field of information technology, represents a relatively high tendency of the network members to form different clusters. By determining the centrality (degree, betweenness and closeness) of authors, their performance and the best writers for each of these indices were found. The results of this research can be effective in research policies by determining the dimensions of scientific cooperation in each of the studied areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Products
  • Social Network Analysis
  • Scientometric Indicators
  • Co-authorship Network