به‌کارگیری نظریه لاندبرگ و هالتن در استفاده از پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و کتابدار بیمارستان رازی اهواز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از «پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» با استفاده از نظریه «لاندبرگ و هالتن» است. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی و جامعه پژوهش شامل 3491 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی «دانشگاه شهید چمران اهواز» در سال 1393 است. نمونه پژوهش با استفاده از جدول «کرجسی و مورگان» و به ‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای بر مبنای دانشکده‌ها و متناسب با حجم نمونه، 346 ‌نفر انتخاب شدند. نتایج داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه نشان داد که رابطه معناداری بین رفتار استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده هدفمند و آگاهانه از «پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج حاصل رابطه معنادار بین رفتار استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی با رقابت «پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» با دیگر پایگاه‌ها را نیز تأیید کرد. این نتیجه مؤید همبستگی قوی و تغییر همزمان دو متغیر رفتار استفاده دانشجویان با رقابت در پاسخگویی این پایگاه است. در این پژوهش رابطه بین رفتار استفاده با برطرف‌کردن نیاز اطلاعاتی دانشجویان توسط «پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» تأیید و رفتار استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی با داوری‌های ارزشی در‌باره مقاصد فرهنگی «پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» نیز دارای رابطه معناداری شد. بین انتخاب آگاهانه و رفتار استفاده‌کننده با ضریب همبستگی (0/867) و همچنین بین رفتار هدفمند و رقابت با ضریب همبستگی (0/578) رابطه معناداری مشاهده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Lundberg and Halton Theory in Using Scientific Information Database (SID): The Case of Ahvaz Shahid Chamran University Postgraduate Students

نویسندگان [English]

  • Fariba Nazari 1
  • Zahed Bigdali 2
  • Avad Savari 3
1
2
3
چکیده [English]

This study aimed to investigate postgraduate students’ behavior in using Scientific Information Database (SID) through Lundberg and Halton theory.
The research was done using survey and descriptive method. The population included 3491 postgraduate students at Shahid Chamran University in 2014 using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling based on the population proportion at different faculties. Finally, 346 postgraduate students were selected as the sample. The results revealed a meaningful correlation between postgraduate students’ use behaviour and targeted use of SID. There was also a meaningful correlation between their use behaviour and the informed selection of SID.
The findings indicated a meaningful correlation between postgraduate students’ use behaviour and the competition of SID with other databases. This confirms the strong correlation between the two variables and also simultaneous changes of the two variables, i.e. students’ use behaviour and the competition for the accountability of databases. Moreover, it was found that there was a significant relationship between use behaviour and meeting the information needs of postgraduate students through SID. In addition, use behaviour and value judgments of cultural intentions of SID had a significant correlation. Among the variables, the highest correlation coefficient was between informed selection and user’s behaviour (r = 0.867) and the lowest correlation coefficient was between purposeful behaviour and competition (r = 0.578).

کلیدواژه‌ها [English]

  • database
  • Lundberg and Hulten theory
  • SID
  • Ahvaz Shahid Chamran University
  • informed use