ارائه الگویی برای سنجش عوامل انگیزشی درونی و بیرونی مؤثر در تمایل کارکنان به تسهیم دانش

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی عوامل انگیزشی مؤثر بر تمایل کارکنان به تسهیم دانش پرداخته و تأثیر عوامل انگیزشی درونی و بیرونی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش و تمایل به تسهیم دانش صریح و ضمنی را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین، از معتبرترین الگوهای پیش‌بینی رفتار به نام مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده به‌عنوان چارچوب نظری استفاده می‌گردد. بدین‌منظور، تحقیق در دو مرحله انجام می‌گیرد. ابتدا، با توجه به ادبیات موضوع و مصاحبه اکتشافی، عوامل شناسایی و در مرحله بعد تأثیر هر یک از عوامل در قالب مدل معادلات ساختاری بررسی می‌گردد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شاغل در واحدهای ستادی «شهرداری تهران» هستند که تعداد آن‌ها در زمان انجام تحقیق، 2230 نفر بود. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای است و حجم نمونه بر اساس جامعه و با استفاده از فرمول تعیین حجم «کوکران» 328 نفر تعیین گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها ضریب آلفای «کرونباخ» برابر 824/0 محاسبه گردید که حاکی از پایایی در سطح مطلوب می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. در نهایت، الگوی ارائه‌شده تأیید گردید. نتایج نشان داد که عوامل انگیزشی بیرونی و درونی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تأثیر داشته و نگرش نسبت به تسهیم دانش بر تمایل به تسهیم دانش صریح و ضمنی در بین کارکنان «شهرداری تهران» تأثیر دارد. همچنین، عوامل انگیزشی بیرونیبر تمایل به تسهیم دانش ضمنی و عوامل انگیزشی درونی بر تمایل به تسهیم دانش صریح تأثیر دارد. عوامل انگیزشی بیرونی بر تمایل به تسهیم دانش صریح و عوامل انگیزشی درونی بر تمایل به تسهیم دانش ضمنی از طریق نگرش تأثیر دارند و در نهایت، تمایل به تسهیم دانش ضمنی بر تمایل به تسهیم دانش صریح در «شهرداری تهران» تأثیر دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern to Evaluation of Motivational Factors Affecting Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Elnaz Hajian 1
  • Soheila Sardar 2
چکیده [English]

This study aimed to identify the motivational factors affecting the willingness of employees to share knowledge and examine intrinsic and extrinsic motivational factors and influences on attitudes toward knowledge sharing and explicit and implicit knowledge sharing intention. Planned behavior pattern is used as a theoretical framework. This research was conducted in two phases. First, factors were identified according to the literature review and exploratory interviews. Then the impact of each factor was evaluated in terms of structural equation modeling. This is an empirical research and the research method is descriptive survey. Data was collected using a questionnaire and interview. The study was on the staff working in administrative units of Tehran Municipality and the number of staff at the time of study was 2230. Cluster sampling method and sample size based on population and using Cochran formula of 328 people determined that 35 persons were not held accountable. To determine the reliability of questionnaires, Cronbach’s alpha coefficient was calculated to 0.824 which was found at a high level. Data was analyzed by SPSS and LISREL software. Finally, the proposed pattern was confirmed. The results showed that the intrinsic and extrinsic motivational factors influence on the attitude of employees and the attitude influence on tacit and explicit knowledge sharing intention. Also, extrinsic motivational factors influence on tacit knowledge sharing intention and intrinsic motivational factors influence on explicit knowledge sharing intention. Extrinsic motivational factors influence on explicit knowledge sharing intention and intrinsic motivational factors influence on tacit knowledge sharing intention by the attitude and tacit knowledge sharing intention influence on explicit knowledge sharing intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrinsic and Extrinsic Motivation
  • Attitude
  • Tacit and Explicit Knowledge Sharing Intention