شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات (مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران)

نویسندگان

دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده

برای رسیدن به اهداف استراتژیک، ماموریت‌ها و وضع مطلوب فناوری اطلاعات، سازمان‌ها نیازمند برنامه جامع و مناسبی هستند؛ بر این اساس، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات به عنوان یک جزء از برنامه ریزی استراتژیک سازمان مطرح می‌گردد. برنامه‌ای که برای هر سازمان، منشور و برنامه کلان سازمان در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی و به طور کلی فناوری اطلاعات می‌باشد. یکی از پرسش‌های بنیادی در این حوزه این است که موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات از چه عواملی متاثر است. این پژوهش برای پاسخگویی به این پرسش انجام شده است. در این راستا عوامل موثر برموفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات را می‌توان بر اساس معیارهای مختلف تقسیم‌بندی کرد، دراین تحقیق با استفاده از مدل TOE متغیرها به سه دسته عمده تقسیم شده‌اند که عبارتند از: عوامل تکنولوژیک، عوامل سازمانی و عوامل محیطی، که هر یک از این عوامل دارای بعدهای مربوط به خود می‌باشند. پژوهش حاضر در شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه‌ی آن (شرکت ملی حفاری اهواز) صورت گرفته است و جامعه آماری مورد مطالعه مدیران، مشاوران، روسا و کارشناسان فناوری اطلاعات این شرکت به تعداد 101 نفر بودند، که به دلیل کم بودن افراد جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری و 101 نفر در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای طراحی شد که روایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ مقدار 0/96برآورد شده است. داده‌ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شده‌اند. مدل کلی با معیار جی.اُ.اِف 62%، دارای برازش قوی توصیف شد و از 8 فرضیه پژوهش 5 مورد تایید و 3 مورد تایید نگردید. رابطه بین زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریت دانش، مشارکت، ارزیابی محیطی و زمینه محیطی با موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات تایید شد و رابطه بین بلوغ سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریت تغییر و هماهنگی با موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of factors affecting success of IT strategic planning (ITSP); (case study: in National Iranian Oil Company)

نویسندگان [English]

  • Maryam Shahmansoori
  • Akbar Nabiolahi
  • Naser Khani
چکیده [English]

In order to achieve strategic goals, missions and desirable information technology, organizations require comprehensive and suitable plan. Given this, IT strategic planning serves as an integral part of organizations strategic planning. A fundamental question arisen is that what affects information technology planning? In the present study, using TOE model, the variables are categorized into technologic, organizational and environmental factors. This study was conducted in the National Iranian Oil Company (National Iranian Drilling Company (NIDC) in Ahvaz). The subjects consisted of 110 executives, councils, bosses and IT experts. Due to small number of subjects, the sample were set equal to the population. A questionnaire was designed to data collection whose reliability was confirmed and its validity was estimated 0.96 based on Cronbach Alpha. For data analyses, software's SPSS and PLS were used. The model was described by G.O.F criteria 62% characterized with strong fitness so that of eight hypotheses, five one were accepted and three were rejected. A relation between information system infrastructure, knowledge management, participation, environmental assessment to IT strategic planning and the opposite was true for relationship between information system maturing, change management and congruence to successfulness of information technology strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Information Technology
  • Information Technology Strategic Planning
  • information system
Altameem, A.A., A.I. Aldress., & N.A. Alsaeed. 2014. Strategic Information Systems Planning (SISP). Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2014 Vol I WCECS 2014, 22-24 October, 2014, San Francisco, USA. Baltzan, P., & A., Phillips. 2016. Business driven information systems. New York: McGraw Hill Education. Bechor, T., S. Neumann, M. Zuiran, & C. Glezer. 2010. A contingency model for estimating success of strategic information systems planning. Information & Management 47: 17-29. Cassidy, A. 2016. A practical guide to information systems strategic planning. New York: Auerbach Publications. Grover V., & A.H, Segars. 2005. An empirical evaluation of stages of strategic information systems planning: patterns of process design and effectiveness. Information & Management 42: 761-779. Kamariotou, M., & F. Kitsios. 2017. Information Systems Phases and Firm Performance: A Conceptual Framework. In Strategic Innovative Marketing (pp. 553-560). Basel: Springer International Publishing. Khani N. 2013. The Role of Organizational Information Systems Capabilities in Success of Strategic Information Systems Planning, PhD Thesis, University Technology Malaysia, Skoda, Johor, Malaysia. Lederer A. L., & V. Sethi. 1996. Key Prescriptions for Strategic Information Systems Planning. Journal of Management Information Systems 13: 35-62. Olsen, J. B., & C.D., Eadie. 1982. The game plan: Governance with foresight. Washington, D.C.: The Council of State Planning Agencie. Raghunathan B., & T.S. Raghunathn. 1996. Adaptation of a Planning System Success Model to Information Systems Planning, Information systems research 5: 326-340. Teo T. H., & J. S. K, Ang. 2000. Critical success factors in the alignment of IS plans with business plan, International Journal of Information Management 19: 173-185. Tornatzky L.G., & M. Fleischer. 1990. The processes of technological innovation. Lexington, MA: Lexington books.