ارائه چارچوب ابتکاری عوامل موثر بر پذیرش فناوری رایانش ابری با استفاده از رویکرد فراترکیب

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

رایانش ابری، یک پارادایم رایانشی توزیع‌شده در مقیاس بزرگ است که نقش بسزایی در چابکی و نوآوری سازمان‌ها دارد. این فناوری سبب کارایی هزینه، کاهش زمان دسترسی به بازار، سادگی استفاده، انعطاف‌پذیری و وفق‌پذیری در مقابل تغییرات محیطی می‌شود. در طول سالیان گذشته اهداف سازمان‌ها از بهره‌مندی مزایای اولیه این فناوری مانند صرفه‌جویی هزینه به افزایش چابکی و نوآوری سازمان و پیاده‌سازی مفاهیمی مانند سازمان باز، نوآوری باز و غیره تکامل یافته است. علی رغم مزایا و فرصت‌هایی که این فناوری در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد اما هنوز در بسیاری از سازمان‌ها بخصوص کشورهای در حال توسعه، اتخاذ این فناوری به کندی رخ می‌دهد. مشکل این است که اکثر پژوهش‌ها در زمینه اتخاذ رایانش ابری به بررسی اثر تعداد محدودی از عوامل پرداخته و مدیران بدلیل عدم اطمینان از جامعیت عوامل درنظر گرفته شده به استفاده کاربردی از آنها نمی‌پردازند، لذا جهت رفع این نقصان، این پژوهش با بررسی پژوهش‌های گذشته با رویکرد نظام‌مند، برای اولین بار از رویکرد فراترکیب جهت تحلیل و ترکیب عامل‌های مختلف و ارائه چارچوبی جامع، استفاده نمود. در این پژوهش با بررسی بیش از 2381 مقاله مجلات و کنفرانس‌های معتبر در ارتباط با مبانی نظری موضوع، دسته‌بندی‌های مختلف شاخص‌ها و عوامل موثر بر اتخاذ فناوری رایانش شناسایی شده و با استفاده از روش کیفی فراترکیب، چارچوب اولیه از این عوامل شامل نه حوزه (مقوله) اصلی و بیست زیر حوزه تدوین گردید و سپس با استفاده از نظر خبرگان عرصه فناوری رایانش ابری که به روش هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شده بودند، با تشکیل گروه متمرکز (کانونی)، اعتبارسنجی و نهایی‌سازی شد. این چارچوب به مدیران سازمان‌ها کمک می‌نماید تا قبل از پیاده‌سازی فناوری، دید جامعی از عوامل موثر بر اتخاذ فناوری کسب نموده و جهت مدیریت موثر هر عامل، برنامه‌ریزی راهبردی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposal the novel cloud computing adoption framework using Meta synthesis approach

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Bazi 1
  • Ali reza Hasanzadeh 1
  • Ali Moeini 2
چکیده [English]

Cloud computing introduces new capabilities to organizations such as: cost efficiency, scalability, access to global markets, and ease of use, flexibility and rapid adaptability against environmental changes. Cloud computing provides an important role in organizational innovation and agility. In spite of great opportunities that this technology brings to organization, in many of organization, especially in developing countries, adoption and migration rate is low. Major problem is that in previous studies of cloud computing adoption, limited aspects have been taken into Consideration. In fact, a comprehensive framework that includes all affecting factors didn’t develop. In order to address this issue, this research by systematic literature review of previous selected research, using the Meta-synthesis approach to qualitative analyze and synthesize different factors affecting the adoption of cloud computing. Finally we propose the comprehensive framework. In this research after systematic search, 57 papers are selected for full content review. Based on Meta-synthesis approach, 94 Concepts, 20 sub-categories and 9 categories of adoption factors recognized and, a cloud computing adoption framework developed. Proposed framework is composed of nine categories such as the economical, technological, organizational, cultural, innovational, regulatory environment, business environment, infrastructure, knowledge based and individual. This framework validated by experts’ judgments. For Expert selecting, the snowball sampling method is applied and in a focus group meeting the adoption framework reviewed and finalized. Proposed adoption framework conducts manager to gain effective and efficient view of adoption factors before cloud computing migration and design strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cloud computing
  • Meta-synthesis
  • Cloud computing migration
  • cloud computing adoption
رضائیان، علی، سجاد شکوهیار، و فاطمه غفاری. 1394. ارائه مدلی بهمنظور ارزیابی پذیرش رایانش ابری در حوزه بهداشت و خدمات درمانی. دومین کنفرانس بینالمللی آیندهپژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی. بهمنماه 94. دانشگاه تربت حیدریه. تربت حیدریه. ایران مانیان، امیر، محمد موسیخانی، علیرضا حسنزاده، و مونا جامیپور. 1393. طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژیهای کسبوکار با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت فناوری اطلاعات 6 (2): 307-332. میرزائیان بهنمیری، رسول خادمزاده، و احمد خادمزاده. 1393. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در سازمانهای کوچک و متوسط. اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران. بهمنماه 93. تهران. ایران نوروزی، ناصر، شعبان الهی، علیرضا حسنزاده، و حجتالله حاجیحسینی. 1393. ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاست علم و فناوری، با استفاده از رویکرد فراترکیب. مدیریت نوآوری 3 (2): 103-124. یعقوبی، نورمحمد، زهرا همت، و مریم راشکی. 1394. مدل پیشنهادی عوامل مؤثر پذیرش اکوسیستم رایانش ابری در ابران (بخش صنعت، دانشگاه و خدمات دولتی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 31 (2): 555-579. یعقوبی، نورمحمد، جواد شکوهی، و حمیدرضا جعفری. 1393. شناسایی و رتبهبندی عوامل کلیدی مؤثر بهکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 30 (2): 547-570. یعقوبی، نورمحمد، حمیدرضا جعفری، و جواد شکوهی. 1393. شناسایی و رتبهبندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمانهای دولتی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 30 (3): 759-784. یعقوبی، نورمحمد، مریم راشکی، زهرا همت، و صفورا آقاداوود. 1395. شناسایی و ارائه مدل برای عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در صنایع بزرگ و کوچک ایران. کنفرانس بینالمللی مدیریت و اقتصاد پویای ایران مالزی. اردیبهشتماه 95. مالزی.