بررسی دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی و متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علوم وابسته به فناوری اطلاعات دانشگاه‌های اصفهان در مورد متغیرهایی درباره معماری اطلاعات

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی دیدگاه اعضای هیأت علمی و متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علوم وابسته به فناوری اطلاعات دانشگاه‌­های اصفهان در مورد متغیرهایی درباره معماری اطلاعات است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش، که بر اساس سرشماری انجام گردید، کلیه اعضای هیأت علمی و متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علوم وابسته به فناوری اطلاعات دانشگاه­‌های منتخب اصفهان که در سال 1394 مشغول به کار بوده­‌اند، می‌­باشد که جمعیت آن‌ها بالغ بر 110 نفر بود. برای گردآوری داده‌­ها از پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس پنج درجه‌­ای طیف لیکرت استفاده شده است. یافته­‌های پژوهش نشان داد که دیدگاه اعضای هیأت علمی و متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علوم وابسته به فناوری اطلاعات دانشگاه­‌های منتخب اصفهان در بیشتر موارد در متغیرهای مورد نظر پژوهش درباره معماری اطلاعات متفاوت است. تنها در ارتباط با تأثیر در بهینه سازی سرمایه‌­گذاری سازمانی در فناوری اطلاعات نمی‌­توان گفت که دیدگاه آنان متفاوت است. در نهایت نتیجه پژوهش نشان می‌­دهد که معماری اطلاعات از دو رویکرد معماری اطلاعات سازمانی و معماری اطلاعات تجربه کاربر، مدنظر اعضا هیأت علمی و متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علوم وابسته به فناوری اطلاعات است. و بهترین پیشنهاد برای سازماندهی اطلاعات، با توجه به معماری اطلاعات، ایجاد سیاهه وارسی از سطح زیر ساخت تا سطح رابط کاربری می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The view point of faculty members and professionals of knowledge and information area and related sciences towards information technology in Isfahan universities about Information Architecture

نویسندگان [English]

  • Fakhteh mansoubi
  • Faramarz sohili
  • Soraya ziaei
چکیده [English]

The purpose of this study was identify view point of faculty members and professionals of knowledge and information area and related sciences towards information technology in selected Isfahan universities about variables in Information Architecture and providing solution for organizing. This study was survey and questionnaires were used for data collection. The population of this study included all faculty members and professionals of knowledge and information science and related science to information technology of Isfahan universities who have been working in 1394.They were 110 persons. For data collection the questionnaire in the five point Likert Scales was used. According to research results, in most cases their points of view about information architecture are different. Only in relation with the impact on corporate investment in information technology cannot say that their points of view are different. The result showed that view point of faculty members and professionals of knowledge and information science and related science to information technology of Isfahan universities is concerned in two approaches, Enterprise Information Architecture and user experience Information Architecture. According to Information Architecture the best suggestion to organize information is to create checklist from infrastructure level to the user interface level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Architecture
  • Enterprise Information Architecture
  • information organization
Brown, D. 2005. Information Architecture 2.0. Uxmatters. Retrieved from: http://www.uxmatters.com/mt/archives/2005/11/informationarchitecture20.php. (accessed July 10, 2015) Chen, Ch. & Sh. Lin. 2014. Assessing effects of Information Architecture of digital libraries on supporting E-learning: A case study on the Digital Library of Nature & Culture. Computer & Education 75: 92-192. Ding, Wei & Xia Lin. 2010. Information Architecture The design and integration of information space. San Rafael (USA): Morgan & Claypool. Downey, L & S. Banerjee. 2010. Building an Information Architecture Checklist Encouraging and Enabling IA from Infrastructure to the User Interface Architecture. Information of Architecture 2 (2): 25-42. Gullikson, Shelley, R. Blades, & M. Bragdon. 1999. The impact of Information Architecture Web. Site Usability. Electronic Library 17 (5): 293-304. Jacob, E. K. & L. Aron. 2011. Information Architecture. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aris.2009.1440430110/full. (Accessed Sep. 19, 2015). Massanari, A. L. 2007. In Context: Information Architects, Politics, and Interdisciplinary. Ph.D Dissertation, University of Washington. Nielsen, Jakob. 2007. Intranet Information Architecture (IA) Methods. Retrieved from: https://www.nngroup.com/articles/intranet-ia-methods/. (accessed July 10, 2015). Rosenfeld, L. & P. Morville. 2006. Information Architecture for Word Wide Web3rd. Sebastopol, CA.: O’reilly. Wyllys, R. E. 2000. Information Architecture. Graduate School of Library and Information Science at UT-Austin Website. Retrieved from: https://www.ischool.utexas.edu/~l38613dw/readings/InfoArchitecture.htmlhttps://www.ischool.utexas.edu/~l38613dw/readings/InfoArchitecture.html. (accessed July 10, 2015) Zachman, J. A. 1987. A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal 20 (3): 276-292.