کشف تصادفی اطلاعات در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی اینترنتی، مطالعه‌ی موردی دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش به بررسی کشف تصادفی اطلاعات در استفاده از فناوری‌­های اجتماعی و ارتباطی اینترنتی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز می‌­­پردازد.  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش توصیفی – تحلیلی می­‌باشد. برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه­‌ی پژوهش تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­‌های علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز شامل  3434 نفر بود. نمونه­‌گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 346 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌­ها با استفاده از نرم­‌افزار آماری علوم اجتماعی  نسخه‌­ی 21 انجام گرفت. یافته‌­ها نشان داد میزان استفاده‌­ی پاسخگویان از منابع اینترنتی بیش­تر ازحد متوسط است. همچنین بیشتر آنان فناوری­‌های اجتماعی و ارتباطی اینترنتی را ابزاری مفید برای کسب اطلاعات و مواجه‌ی تصادفی با اطلاعات می­‌دانند. بیشتر پاسخگویان اطلاعاتی را که به صورت تصادفی کسب می­کنند در انجام فعالیت­‌های مختلف استفاده  و ذخیره می­کنند و یا به اشتراک می‌­گذارند.  بر این اساس می­‌توان نتیجه گرفت،  فناوری­‌های اجتماعی و ارتباطی اینترنتی ابزاری مفید برای دستیابی به اطلاعات هدفمند  و همچنین کسب غیر هدفمند اطلاعات هستند. کسب تصادفی اطلاعات نوعی فراهم­‌آوری اطلاعات است که در ردیف اطلاع­‌یابی هدفمند قرار دارد. اطلاعات به دست آمده به صورت اتفاقی در اشتراک دانش سودمند است، همچنین می­‌تواند مسیر کاربر را تغییر دهد، او را به سمت یک ایده­ی جدید هدایت نماید و در حل مشکلات یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accidental Discovery of Information in Using of Social Networks and Online Communication, A Case Study: Shiraz University Students

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeli 1
  • Farzaneh Afifian 2
1
2
چکیده [English]

Purpose: This research aims to investigate accidental discovery of information in using of social networks and online communication in Shiraz University.

Methodology: This is an applied research that uses descriptive analytical techniques. In order to determine the validity of the questionnaire the comments  of a number of experts and professors were asked,  and by using Cronbach’s Alfa its reliability(./88) was determined. The research population consisted of 3434 students of the faculty of Humanities and Engineering.. A sample of  346  students were randomly selected for the research, based on the Krejcie-Morgan sampling table. The collected data were imported to SPSS version 21,  and analyzed based on descriptive statistics.

Findings: Results show that the respondents were using resources more than average. They also  know  Social Networks and Online Communication a useful tool for purposeful gathering and accidental exposure to information. The majority of respondents use information gathered accidentally in their various activities, and store or share it.

Conclusion: Social technologies and online communication are useful tools to achieve the targeted information and also to obtain untargeted information. Accidental discovery is an information gathering method equal to targeted information-seeking. Obtained information by accident  is useful in  the sharing of knowledge. It can also change the user path, guide him towards a new idea and assist in solving problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accidental discovery of information
  • Information encountering
  • Online communication networks
  • Serendipity
  • Social networks
Andre, P., M. C. Schraefel, J. Teeran, & S. T. Dumais. 2007. Discovery is never by chance: designing for (un)serendipity. Proceedings of the seventh ACM conference on creativity and cognition.California, USA. October 26-30, 305-314. Campos, J., & A.D. Figueiredo. 2001. Searching the unsearchable: Inducing serendipitous insights. Proceedings of the workshop program at the fourth international conference on case-Based reasoning, ICCBR, Canada. Erdelez, S. 1997. Information encountering: a conceptual framework for accidental information discovery. In information seeking in context. Proceedings of an international conference on Information seeking in context. pp. 412-421. _____. 2000. Towards understanding information encountering on the Web. American Society for Information Science 37 (1): 363-371. _____. 2004. Investigation of information encountering in the controlled research environment. Information Processing & Management 40 (6): 1013-1025. _____. 2005. Information encountering. In K. E. Fisher, S.Erdelez & E. F. McKechnie (Eds), Theories of Information behavior (pp. 179-184). Medford, NJ, Information Today, Inc. _____. 2010. Opportunistic discovery of information. International workshop, University Missouri. _____. & K. Rioux. 2000. Sharing information encountered for others on the Web. The New Review of Information Behavior Research 1: 219-233. Foster, A & N. Ford. 2003. Serendipity and information seeking: an empirical study. Journal of Documentation 59 (3): 321-340. Ho Geun, L. 2015. Serendipity: The effect of technological features in social curation websites. Information Systems Review 17 (2): 133-154. Lu, J. C. 2012. Accidental discovery of information on the user-defined social web: a mixed-method study. Doctoral dissertation. University of Pittsburg. School of Information Science. Panahi, S., J. Watson, & H. Patridge. 2015. Information encountering on social media and tacit knowledge sharing. Journal of Information Science 15: 1-12. Toms, E. G. 2000. Understanding and facilitating the browsing of electronic text. International Journal of Human-Computer Studies 52: 423-452.