انتظارات پژوهشگران حوزه مهندسی در دانشگاه تهران از شبکه اجتماعی پژوهشی ریسرچ‌گیت

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی

2 دانشگاه شاهد،دانشکده علوم انسانی

3 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

ریسرچ‌­گیت به عنوان یکی از مهمترین شبکه­‌های اجتماعی پژوهشی شناخته شده در حمایت از فعالیت‌های علمی پژوهشگران نقش بسزایی دارد. قابلیت‌­هایی که ریسرچ‌گیت در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد و اهمیت خدمات این شبکه جهت برقراری ارتباط، انجام کارهای علمی تیمی، اشتراک دانش و تجارب و ... در محبوبیت هرچه بیشتر این شبکه در بین پژوهشگران افزوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی انتظارات پژوهشگران حوزه مهندسی از ریسرچ‌گیت در راستای حمایت گسترده‌تر از فعالیت­‌های علمی پژوهشی آن‌ها است. در این پژوهش پیمایشی توصیفی، از روش ترکیبی استفاده شد. نمونه آماری در بخش کیفی و مصاحبه شامل 12 پژوهشگر فعال در ریسرچ­‌گیت و در بخش کمی و پرسشنامه شامل 144 پژوهشگر بود. نتایج نشان داد، پژوهشگران حوزه مهندسی بعد از ریسرچ‌گیت بیشترین میزان عضویت را در لینکداین و گوگل­ اسکالر دارند و هر پژوهشگر به طور متوسط در بیش از 2 شبکه اجتماعی پژوهشی فعالیت می‌کند. در ارتباط با انتظارات پژوهشگران از شبکه اجتماعی پژوهشی ریسرچ‌گیت، مؤلفه «ارتباط با پایگاه‌های استنادی و امکان استفاده از اطلاعات استنادی آنها» با بیشترین درصد فراوانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. آگاهی از تعداد استنادات دریافتی تالیفات پژوهشی برای پژوهشگران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، بنابراین پژوهشگران انتظار دارند شبکه­‌های اجتماعی پژوهشی بازخورد دقیق و معتبر از فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنها را منعکس کنند. همچنین آنها انتظار دارند این شبکه‌ها بسترهای مناسب‌­تری جهت تسهیل و تسریع فعالیت­‌های پژوهشی ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expectations of engineering researchers in University of Tehran from ResearchGate as an academic social network

نویسندگان [English]

  • Maryam Rahmani 1
  • Abdolreza Noroozi Chakoli 2
  • Amir Reza Asnafi 3
چکیده [English]

The importance of theinvestigative social networking site: Researchgate services as a means to communicate, sharing of knowledge and experiences among researchers is known. This study aimed to identify expectations of Researchgate, from the perspective of Engineering researchers are members of this network. This study is Survey and descriptive research and the mixed metod was used. The sample consisted of 12 interviews in qualitative and 144 researchers in questionnaire and quantitative research. The results showed that, engineering researchers after Researchgate have highest membership on social networks LinkedIn and GoogleScholar, and on average, each researcher in research social networking sites more than two. In connection with the expectations of Researchgate, the component "associated with citation databases and the use of information according to which" the frequency of the highest importance for researchers. Knowing the number of Cites is very important for researchers, so they expect RSNS reflect reliable feedback from their scholarly activities. also they expect the most suitable criteria to facilitate and accelerate scientific-scholarly activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research social networking sites
  • Academic social networking sites
  • Researchgate
  • Engineering Researchers
  • University of Tehran's Engineering College
Boyd, D., and N. Ellison. 2007. Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication 13 (1). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/pdf (accessed September 11, 2015). Bullinger, A. C., S. H. Hallerstede, U. Renken, J. Soeldner, and K. M. Moeslein. 2010. Towards research collaboration- a taxonomy of social research network sites. Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems, Lima, Peru. http://aisel.aisnet.org/amcis2010/92 (accessed January 18, 2015). Chakraborty, N. 2012. Activities and reasons for using Social networking sites by research scholars in NEHU: A study on facebook and researchgate. 8th Convention PLANNER-2012, Gangtok, Sikkim. http://ir.inflibnet.ac.in/handle/1944/1666 (accessed September 14, 2015). Harmelen, M. V. 2012. Analytics for understanding research. JISC CETIS 1 (4). http://publications.cetis.ac.uk/wp-content/uploads/2012/12/Analytics-for-Understanding-Research-Vol1-No4.pdf (accessed Dec. 16, 2014). Madhusudhan, M. 2012. Use of social networking sites by research scholars of the University of Delhi: A study. The International Information & Library Review 44: 100-113. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057231712000215 (accessed July 4, 2015). Masud, S., M. Afrin, F. M. Choudhury, and S. I. Ahmed. 2012. Vizresearch: Linking the knowledge of people and the people with knowledge. Procedia Computer Science 9: 1416-1425. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912002773 (accessed June 15, 2015). Researchgate. 2008. About us. https://www.researchgate.net/about (accessed August 27, 2014). Thelwall, M. and K. Kousha. 2015. Researchgate: Desseminating, communicating and measurinig scholars?. Journal of the American Society for Information Science and Technology 66 (5): 876–889. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.23236/epdf (accessed Sept. 12, 2015).