تأثیرگذاری مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در پایگاه استنادی گوگل اسکالر

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

10.35050/JIPM010.2018.080

چکیده

 با توجه به نیاز پژوهشگران حوزه علوم پزشکی به یافته‌های علمی روزآمد و معتبر در این حوزه، ارزیابی مجلات حوزه علوم پزشکی حائز اهمیت است. از سوی دیگر، پژوهشگران به‌منظور انتشار مقالات خود به دنبال مجلات معتبر حوزه فعالیت خود هستند. از آنجا که بخش عمده‌ای از مجلات حوزه علوم پزشکی در ایران توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر می‌شود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در پایگاه استنادی گوگل اسکالر بین سال‌های 2010-2014  با تأکید بر دو عامل تأثیرگذاری علمی یعنی ضریب تأثیر و شاخص هرش انجام گرفته است. به منظور گردآوری داده‌ها از نرم‌افزار تحلیل استنادی publish or perish، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل و SPSS16 صورت گرفته و در تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش در مجموع 38717 عنوان مقاله از 130 عنوان مجله مورد بررسی در بازه زمانی پژوهش، در گوگل اسکالر نمایه شده بود که این تعداد مقاله، 61938 استناد دریافت کرده بودند؛ یعنی 1/6 استناد به ازای هر مقاله. میانگین کل شاخص هرش جامعه پژوهش 7 و میانگین کل ضریب تأثیر مجلات جامعه پژوهش 1/31 بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که دو متغیر زبان مجله و تعداد مقالات مجله با شاخص‌های علم‌سنجی تعداد استناد دریافتی، شاخص هرش و ضریب تأثیر مجلات جامعه پژوهش رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار دارند. همچنین، رابطه بین شاخص هرش و ضریب تأثیر مجلات جامعه پژوهش نیز معنی‌دار بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به همبستگی بالا میان شاخص هرش و ضریب تأثیر مجلات، می‌توان در ارزیابی مجلات از این دو شاخص به‌عنوان مکمل یکدیگر استفاده کرد. با توجه به نتایج این پژوهش توصیه می‌شود دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران که سهم عمده‌ای در تولید اطلاعات علمی حوزه‌های علوم پزشکی ایران دارند، با اقداماتی از جمله نمایه کردن مجلات خود در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، دسترس‌پذیر کردن مجلات و نمایه کردن آن‌ها در موتور جستجوی علمی گوگل اسکالر از طریق انباره‌های داده و ترغیب پژوهشگران به انتشار مقالات خود در وب‌سایت‌های شخصی و یا شبکه‌های اجتماعی مثل ریسرچ‌گیت، شانس بازیابی و دریافت استناد بیشتر را افزایش دهند. همچنین، پیشنهاد می‌شود تمامی مجلات فارسی زبان جامعه پژوهش مقالات خود را به همراه چکیده انگلیسی و یا به‌صورت متن کامل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کنند تا شانس دریافت استناد افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Impact of Iranian Medical Sciences Universities'''' Research Journals in Google Scholar

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Shabankareh
  • Mohammad Javad Mansourzadeh
  • Ali Hamidi
چکیده [English]

Due to medical researchers need for updated and valid scientific findings in their research area, it is important to evaluate medical journals. On the other hand, researchers are looking for prestigious journals to publish their articles in their field of activity. Because much of the medical journals in Iran published by Universities of Medical Sciences, this study aimed to evaluate Iranian Medical Sciences Universities'' research journals in Google Scholar citation database between 2010-2014, with emphasis on both scientific impacts: The Journal Hirsch index and Journal Impact factor. In order to collect data the researchers used publish or perish, which is a citation analysis software. Data were analyzed by descriptive statistics and Spearman correlation test using Microsoft Excel and SPSS16. The results showed that a total of 38,717 articles from 130 surveyed journals in the period of study was indexed in Google Scholar and these articles had received 61,938 citations, i.e. 1.6 citations per article. Total average of Hirsch index in study population was 7 and total average of journals impact factor was 1.31. Spearman correlation test results showed that the journal language and number of journals articles have a significant positive correlation with the number of received citations, journal Hirsch index and journal impact factor. The relationship between journal impact factor and Hirsch index was significant too. It seems that due to the high correlation between journal impact factor and Hirsch index, these two indicators can be used as complementary elements in evaluating journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Google scholar
  • Hirsch Index
  • impact factor
  • Publish or Perish Software
  • Scientific Journal Impact
Bador, Pascal, and Thierry Lafouge. 2010. Comparative analysis between impact factor and h-index for pharmacology and psychiatry journals. Scientometrics 84 (1): 65-79. Bornmann, Lutz, Werner Marx , and Hermann Schier. 2009. Hirsch-Type Index Values for Organic Chemistry Journals: A Comparison of New Metrics with the Journal Impact Factor. European Journal of Organic Chemistry 10: 1471-1476. Braun, Tibor, Wolfgang Glänzel, and András Schubert. 2006. A Hirsch-type index for journals. Scientomerics 69 (1): 169-173. Cameron, Brian D. 2005. Trends in the Usage of ISI Bibliometric Data, Uses, Abuses, and Implication. Portal: Libraries and the Academy 5: 105-125. Cabezas-Clavijo, Alvaro, and Emilio Delgado-López-Cózar. 2013. Google Scholar and the h-index in biomedicine: The popularization of bibliometric assessment. Medicina Intensiva 37 (5): 343-354. Harzing, Anne-Wil, and Ron Van Der Wal. 2009. A Google Scholar h-index for journals: An alternative metric to measure journal impact in economics and business. Journal of the American Society for Information Science and Technology 60 (1): 41-46. Hirsch, Jorge. E. 2005. An index to quantify an individual’s scientific research output. Proceedings of the National academy of Sciences of the United States of America 102 (46): 16569-16572. Hodge, David R. and Jeffrey R. Lacasse. 2011. Evaluating Journal Quality: Is the H-index a Better Measure than Impact Factors?. Research on Social Work Practice 21 (2): 222-230. Hodge, David R. and Jeffrey R. Lacasse. 2011. Ranking Disciplinary Journals with the Google Scholar H-index: A New Tool for Constructing Cases for Tenure, Promotion, and Other Professional Decisions. Journal of Social Work Education 47(3): 579-596. Kousha, Kayvan, and Mike Thelwall. 2007. Google Scholar Citations and Google Web/URL Citations: A Multi-Discipline Exploratory Analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology 58: 1055-1065. Liu, Zao, and Gary (Gang) Wan. 2012. Comparing Journal Impact Factor and H-type Indices in Virology Journals. Library Philophy and Practice (e-journal). Paper 891. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/891 (accessed April 30, 2015). Olden, Julian D. 2007. How do ecological journals stack-up? Ranking of scientific quality according to the h index. Ecoscience 14 (3): 370-376. Rao, P. Varaprasada and A. Govardhan. 2015. A Python Based Regression Script to Evaluate Dependency of H-Index of Journals on Various Citation Parameters. i-Manager’s Journal on Information Technology 4 (4): 52-58. Saad, Gad. 2006. Exploring the h-index at the author and journal levels using bibliometric data of productive consumer scholars and business-related journals respectively. Scientometrics 69 (1): 117-120. Vanclay, Jerome. K. 2008. Ranking forestry journals using the h-index. Journal of informetrics 2 (4): 326-334.