نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی در محیط کسب و کار: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.35050/JIPM010.2018.081

چکیده

بررسـی نیـاز اطلاعاتـی و رفتـار اطلاع‌یابـی در صنعـت سـاخت و تولیـدایـران به‌منزلـۀ نمونـه‌ای از محیـط کسـب‌وکار هـدف ایـن پژوهـش اسـت
جامعــۀ اصلــی ایــن پژوهــش را شــرکت‌های مســتقر در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در ســه مــاه اردیبهشــت، خــرداد و تیــر ســال 1392و جامعــۀ مکمــل آن را به‌دلیــل مطابقــت کامــل ایــن پژوهــش بــا بــازار واقعــی، چندیــن شــرکت در بیــرون از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان تشــکیل می‌دهــد.
شــرکت‌ها بــا اســتفاده از شــیوه نمونه‌گیــری هدفمنــد انتخــاب و حجــم نمونــه نیــز بــا توجــه بــه اشــباع نظــری تعییــن شــد. داده‌هــا بــا اســتفاده از مصاحبه‌هــای نیمه‌سـاختاریافتۀ 20تـا 30دقیقـه‌ای، از مدیـران شـرکت‌ها بهدسـت آمـد. بـرای تجزیــه و تحلیــل داده‌هــا از روش کدگــذاری نظــری اســتفاده شــد. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه نیــاز اطلاعاتــی شــرکت‌های درگیــر پژوهــش تحــت تأثیــر محیــط کار و رشــتۀ تخصصــی آن‌هاســت. شــرکت‌ها بــرای کســب اطلاعــات از ســه روش شــخص، ســازمان، و مشــاور و از ســه نــوع منبــع اطلاعاتــی اســتفاده می‌کننــد. ایــن منابــع عبارت‌انــد از: منابــع تجــاری (تجربــه و دانــش، رصــد بــازار، نمایشــگاه و تبلیغــات، ســازمان‌های دیگــر و ارتباطــات)، منابــع علمــی )منابــع رســمی، تقلیــد، تجربــه و دانــش، کارشناســان و متخصصــان(، و منابــع مشــترک )اینترنــت، رســانه‌های عمومــی، و مشــتری.( رفتــار اطلاعیابــی شــرکتها را می‌تــوان در طــول یــک طیــف، از آســان‌گیرانه تــا ســخت‌گیرانه جــای داد. محــل یــک شــرکت بــر روی ایــن طیــف، تحــت تأثیــر عوامــل انســانی، ســاختار ســازمانی، فضــای کار و منابــع محیطــی قــرار می‌گیــرد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The information need and information seeking behavior in the Iran manufacturing industry

نویسندگان [English]

  • Farzane Shahzeydi
  • Ebrahim Afshar Zanjani
  • Arash Shahin
چکیده [English]

Purpose: Investigated the information need and information seeking behavior in the Iran manufacturing industry.
 
Method/Design: To gain a deep understanding of the issue, we used grounded theory approach. 25 manufacturing firms operating in the Isfahan Science Technology Park were selected purposefully.  Data was obtained from 20-30 minute semi-structured interview with all 25 companies’ managers.
 
Findings: In emerged that the companies` information needs are variant based on their fields of work and by the environment. Furthermore, companies use three sources (persons, organizations, consultants) to obtain information. These resources include: market resources (experience and knowledge, market observation, exhibition and advertisements, other organizations, and communications); scientific resources (publications, imitation, experts and specialists knowledge and experience) and other resources (internet, media, and customers). Companies’ information seeking behavior ranges from easy to stringent behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Need
  • Information seeking behavior
  • Business Environment
  • manufacturing industry
  • The Isfahan Science Technology Park
Anwar, M. A, and A. Tuqan. 2006. Information needs and use in the construction materials sector in Kuwait .The Electronic Library 24 (3): 335 – 346. Bigdeli, Z. 2007. Iranian engineers’ information needs and seeking habits: an agro-industry company experience. Information Research 12 (2): 290. Jorosi, B. N. 2006. The information needs and information seeking behaviours of SME managers in Botswana. Libri 56: 97–107 Tibar, A. 2002. Critical Success Factors and information needs in Estonian industry. Information Research 7 (4): 138. Wilson, T. D. 2000. Recent trends in user studies: action research and qualitative methods. Information Research 5 (3): 76. Yousefi, A, and S. Yousefi. 2007. Information need and information seeking behavior oprofessionals at an Iranian company. Library Student Journal. From: http://librarystudentjournal.org/index.php/lsj/article/view/65/124 (accessed June 1, 2012).