رده بندی‌های مردمی در مقابل واژگان مهار شده: رویکردهای نظری

نویسندگان

1 کتابخانه ملی ایران

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

مرور نوشتارهای معرفت‌­شناختی و شناسایی رویکردهای نظری مربوط به رده­بندی‌­های مردمی و مقایسه آن‌ها با مبانی نظری واژگان مهار شده هدف این مقاله است. روش پژوهش کتابخانه‌­ای است. با مرور نوشتارها، رویکردهای نظری مربوط به رده­بندی­‌های مردمی یعنی نظریه اجتماعی انتقادی، سازه­‌گرایی اجتماعی، نسبی­‌گرایی، واسازی و مهمان­‌نوازی دریدایی شناسایی، نقد و بررسی و با مبانی نظری واژگان مهار شده مقایسه شده است. در رویکردهای نظری بررسی شده بر این نکته تأکید شده است که افراد و کاربران از تجارب و دانش‌­های متفاوتی برخوردار هستند، بنابراین مفاهیمی متفاوت در ذهن آنها شکل گرفته است و از واژه­‌هایی متفاوت برای بیان این مفاهیم استفاده می­‌کنند که به طور نسبی از یک کاربر تا کاربر دیگر متفاوت است. این تنوع مفاهیم در قالب نظام رده بندی‌های مردمی قابلیت بروز دارد. اما در نظام واژگان مهار شده فقط مفاهیمی که در ذهن فهرست­‌نویس یا مستند­ساز وجود دارند قابلیت بروز دارند که ممکن است با مفاهیمی که در ذهن کاربران هستند متفاوت باشند. از طرف دیگر، نسبی­‌بودن می­‌تواند مسأله عدم یکدستی را به وجود بیاورد و برای رده‌بندی­‌های مردمی یک نقطه ضعف تلقی می­شود، در حالیکه در واژگان مهار شده یکدستی مورد توجه قرار گرفته است و از نقاط قوت این نظام محسوب می­شود. نتیجه­‌گیری اینکه رویکردهای نظری بررسی شده می­‌توانند مبنای نظری مناسبی را برای قضاوت درباره قابلیت­‌ها، ویژگی­‌ها، مزایا و معایب رده­‌بندی­‌های مردمی و مقایسه آن‌ها با واژگان مهار شده فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Folksonomies versus controlled vocabularies: Theoretical approaches

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khademian 1
  • Mortaza Kokabi 2
چکیده [English]

The purpose is review the literature to identify the epistemological and theoretical approach to the folksonomies and compare them with the theoretical foundations of controlled vocabularies. This paper is a library research. A review of the literature, identify and review theoretical approaches related to the folksonomies includes Critical social theory, Social constructivism, Relativism, Derrida’s deconstruction and hospitality and compared  them with the theoretical foundations of controlled vocabulary .

In theoretical approaches emphasized that people and users are different and have their different experience and knowledge, So they formed different concepts in mind and used different words to express their concepts that are different from one user to another user. These diversity concepts is represented in folksonomies. But in controlled vocabularies, concepts that only exist in the minds of catalogers is represented which may different with concepts that are in the minds of users. On the other hand, relativity can create the lack of uniformity and it is considered a disadvantage for folksonomies. While, uniformity is considered in controlled vocabularies and is an strength for them. In conclusion reviewed theoretical approaches provide theoretical basis for judging folksonomies capabilities, advantages and disadvantages and comparing them to controlled vocabularies, but must consider findings in future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folksonomies
  • Social tagging
  • controlled vocabularies
  • critical social theory
  • Social constructivism
  • Relativism
  • Derrida’s deconstruction and hospitality
Alemu, G., B. Stevens, and P. Ross. 2012. Towards a conceptual framework for user-driven semantic metadata interoperability in digital libraries: A social constructivist approach. New Library World 113 (1/2): 38-54. Creswell, J. 2003. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications http://www.sagepub.com/upm-data/22780_Chapter_1.pdf” (Accessed October 11, 2015). Crotty, M. 1998. The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process. London: SAGE Publications. Derrida, J. and A. Dufourmantelle. 2000. Of Hospitality: Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond (trans. R. Bowlby). Stanford, Calif.: Stanford UP. Duffy, T. M. and D. H. Jonassen. 1992. Constructivism and the technology of instruction: A conversation. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. Fox, M. and A. Reece. 2013. The Impossible Decision: Social Tagging and Derrida’s Deconstructed Hospitality. NASKO 4 (1). http://journals.lib.washington.edu/index.php/nasko/article/view/14645 (Accessed October 12, 2015). Guba, G. and S. Lincoln. 1994. Competing paradigms in qualitative research. Chapter 6 in Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S., eds., Handbook of qualitative research, 105-117. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. Hansson, O. 2014. The state of research on folksonomies in the field of Library and Information Science: A Systematic Literature Review. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4451166&fileOId=4451168 (Accessed October 10, 2015). Jenkins, H. 2006. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press. Leeds-Hurwitz, W. 2009. Social construction of reality. In S. Littlejohn, & K. Foss (Eds.), Encyclopedia of communication theory. (pp.892-895). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. Kipp, M. E. I. 2005. Complementary or discrete contexts in online indexing: A comparison of user, creator, and intermediary keywords. Canadian Journal of Information and Library Science 29 (4): 419-436. _____. 2011. Tagging of Biomedical Articles on CiteULike: A Comparison of User, Author and Professional Indexing. Knowledge Organization 38 (3): 245-261. Mai, J. 2004. Classification in context: Relativity, reality, and representation. Knowledge Organization 31 (1): 39-48. Nashipudi, M. 2012. Web 2.0 and folksonomy. International Journal of Digital Library Services 2 (1): 29-35. Olson, H. A. 1993. Assumptions of naming in information storage and retrieval: A deconstruction. In Canadian Association for Information Science, 1993. Information as a global commodity: Communication, processing and use—21st Annual Conference. Antigonish, Nova Scotia, 12-14 July 1993. http://www.caisacsi.ca/proceedings/1993/Olson_1993.pdf> (Accessed August 4, 2015). _____. 1998. Mapping beyond Dewey’s boundaries: Constructing classificatory space for marginalized knowledge domains. Library trends 47 (2): 233-254. _____. 2001. The power to name: Representation in library catalogs. Signs 26 (3): 639-668. Pentarchou, K. 2014. Web 2.0 tools integration in Online Public Access Catalogue (OPAC)–users desires and motivation. Master Thesis in Informatics, Linnaeus University, Sweden. Peterson, E. 2006. Beneath the metadata: Some philosophical problems with folksonomy. D-Lib Magazine 12 (11). http://www.dlib.org/dlib/november06/peterson/11peterson.html (Accessed August 4, 2015). Shirky, C. 2005. Ontology is Overrated: Categories, Links, and Tags. Clay Shirky’s writings about the internet. http://shirky.com/writings/ontology_overrated.html (Accessed December 5, 2015). Veltman, K. H. 2001. Syntactic and semantic interoperability: New approaches to knowledge and the semantic web. New Review of Information Networking 7 (1): 159-183. Wu, D., D. He, J. Qiu, R. Lin, and Y. Liu. 2013. Comparing social tags with subject headings on annotating books: A study comparing the information science domain in English and Chinese. Journal of Information Science 39 (2): 169-187