شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس واژگان و مفاهیم مقالات آن در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس (2009-2013)

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل ساختار واژگان و مفاهیم مقالات «علم اطلاعات و دانش‌شناسی» با استفاده از نگاشت‌های علمی هم‌واژگانی در پایگاه «وب‌آوساینس» است. روش به‌کاررفته در پژوهش حاضر تحلیل محتوای واژگان و مفاهیم متون است. در پژوهش حاضر از فنون رایج در علم‌سنجی شامل توزیع فراوانی قانون «برادفورد» و خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی با رویکرد Between-Groups Linkage ، و همچنین، از تحلیل‌های آماری شامل فراوانی، درصد، و رگرسیون در نرم‌افزارهای  SPSS و Excel بهره گرفته شده است.
جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات (16475 مقاله) منتشرشده در پایگاه «وب‌آوساینس» طی سال‌های 2009-2013 است.
در فرایند انجام پژوهش جهت یکدست‌سازی واژگان و مفاهیم عناوین مقالات از نرم‌افزار علم‌سنجی Ravar Premap < span dir="RTL"> استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که واژگان «اطلاعات»، «وب»، «پژوهش»، «تحلیل استنادی»، «دانش»، «کتابخانه»، «مجلات»، و «فناوری» محور اصلی مفاهیم مورد مطالعه در این رشته را تشکیل داده‌اند. همچنین، مفاهیم مورد مطالعه در 13 خوشه قرار گرفته‌اند که محورهای اصلی مطالعات شامل «آموزش و یادگیری، سواد اطلاعاتی»، «سازماندهی اطلاعات و دانش»، «منابع اطلاعاتی تحت وب و شبکه‌های اجتماعی»، «اخلاق حرفه‌ای در علم اطلاعات»، «انفورماتیک، ارتباطات و خدمات اطلاعات سلامت»، «مدیریت اطلاعات، نظام‌های اطلاعاتی، مدیریت دانش و نوآوری»، و «مطالعات و شاخص‌های علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی» است. بررسی هم‌واژگانی مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌شناسی بیانگر پدیداری حوزه‌های مطالعاتی نوظهور در مطالعات علم اطلاعات و دانش‌شناسی است. همچنین، شاهد حضور مطالعات میان‌رشته‌ای در بطن برون‌دادهای علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Content Structure of “Knowledge and Information Science (KIS)” Studies Based on Co-word Analysis of Articles in “Web of Science (WoS)” Database (2009-2013)

نویسندگان [English]

  • Ismael Mostafavi 1
  • Farideh Osareh 2
  • Mohammad Tavakolizadeh-Ravari 3
1
2
3
چکیده [English]

This study aimed to identify and analyze the structure of “Knowledge and Information Science (KIS)” scientific articles using co-word analysis in the “Web of Science (WoS)” database. Methodology of this study was content analysis of articles. By co-word analysis of the articles, subjects and concepts of KIS were identified, using Between-Groups Linkage algorithm in clustering techniques. The study population was selected using the census sampling of 16475 journals’ articles in WoS database (2009-2013). Also, statistical analysis regression correlation was used. RaverPremap software, SPSS, and Excel were also used. Findings showed that the words “information”, “web”, “research”, “citation analysis”, “knowledge”, “library”, “journals”, and “technology” have high impact in studies. Analysis of clusters showed that articles words are divided into 13 clusters. The main subjects of clusters include “teaching and learning of KIS; information literacy”, “knowledge & information organization”, “Web resources and social networks”, “professional ethics in information science”, “informatics, communication and health information services”, “information management; information systems; knowledge management and innovation”, “indicators of informetrics and scintometrics”. Analyzing clusters’ concepts indicated emerging some other fields of science studies in KIS as a phenomenon. Given the diversity and increases of scientific capital of other disciplines in KIS scientific outputs, interdisciplinarity of KIS knowledge was increased as well. Awareness of the interdisciplinary relation of KIS with other fields enabled experts to strengthen the cooperation with their researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Knowledge and Information Science
  • Co-Word Analysis
  • Clustering of Concepts