دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 93، خرداد 1397 
ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا

صفحه 1207-1230

10.35050/JIPM010.2018.049

حمید رضا خدمتگزار؛ پیام حنفی زاده؛ مهدی علیپور حافظی