تحلیل چندسطحی تأثیر ویژگی‌های شغل بر اشتراک دانش با نقش میانجی هویت سازمانی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

امروزه، موضوع کسب دانش و به‌اشتراک‌گذاری آن در زمینه‌های کاری، به‌ویژه در سازمان‌های دانش‌محور، اهمیت یافته است. کتابخانه‌ها نیز جزء سازمان‌های دانش‌محور محسوب می‌شوند و کتابداران، کارکنان دانشی درون کتابخانه به‌حساب می‌آیند. از این رو، چگونگی تشویق کتابداران به بهبود اشتراک دانش از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طراحی شغل تأثیر عظیمی بر جو سازمان و در نهایت، بر بهبود اشتراک دانش بین کارکنان دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چندسطحی تأثیر ویژگی‌های شغلی بر اشتراک‌گذاری دانش با نقش میانجی هویت سازمانی انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کتابداران تمامی کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر «اهواز» است. بر این اساس، تعداد 108 کتابدار از 16 کتابخانه در شهر «اهواز» به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج پژوهش در مورد تحلیل سطح فردی (کتابداران) نشان داد که هویت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتراک‌گذاری دانش در بین کتابداران دارد. همچنین، ویژگی‌های انگیزشی شغل تأثیر مثبت و معناداری بر هویت سازمانی دارد. یافته‌های مدل چندسطحی نشان داد که متغیر سطح گروهی، یعنی ویژگی‌های اجتماعی شغل اثر تعدیل‌کنندگی بین سطحی بر رابطه بین هویت سازمانی و اشتراک‌گذاری دانش دارد و نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های اجتماعی در رابطه بین ویژگی‌های انگیزشی شغل و هویت سازمانی رد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multilevel analysis of the effect of job characteristics on knowledge sharing mediating role of organizational identification.

نویسندگان [English]

  • Faraj Allah Rahimi
  • Reza salehi
چکیده [English]

Today, the issue of knowledge acquisition and sharing it in the work field, especially in knowledge-based organizations has become more important. A library is a knowledge-oriented organization and the librarians are knowledge workers in the library. So, how to encourage librarians to share their knowledge and self-learning is very important. On the one hand, surveys show that designing work has enormous impact on the organization environment and on the other hand on sharing of knowledge among employees. This study aimed to analyze multilevel impact of job characteristics on knowledge sharing with the mediating role of organizational identification. The current survey is an applied study from the perspective of its objectives and from the viewpoint of data collection can be considered as a descriptive-survey study. Statistical population of the research is all of the librarians in public and academic libraries in the city of Ahwaz. Accordingly, a number of 108 librarians from 16 libraries in the city of Ahwaz were selected as a sample. The results analyzed on the individual level (librarians) showed that organizational identification has a significant and positive impact on knowledge sharing among librarians. Also motivational job characteristics have a significant and positive impact on organizational identification. The findings of multilevel model showed that the variable of group’s level social job characteristics has moderating effect between levels in relationship between the organizational identification and knowledge sharing and the moderating role of social job characteristics in the relationship between motivational job characteristics and organizational identification was rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Organizational Identification
  • Motivational Job Characteristics
  • Social Job Characteristics
  • Library