دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 91، آذر 1396 
قابلیّت اثرگذاری پژوهش‌های فزاینده ایران بر توسعه کشور

صفحه 25-52

10.35050/JIPM010.2017.002

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


تحلیلی بر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی

صفحه 117-160

10.35050/JIPM010.2017.006

محمدعلی وحدت زاد؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمدصالح اولیاء؛ محمدمهدی لطفی