تحلیلی بر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه آیت الله حائری میبد

10.35050/JIPM010.2017.006

چکیده

امروزه دانشگاه­‌ها و مراکز آموزش عالی در توسعه کشورها نقش اساسی دارند و ضروری است عملکرد آنها با روش­‌ها و معیارهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. در بین کارکردهای مختلف دانشگاه­‌ها، پژوهش و تولید علم نقش برجست‌ه­ای دارد و بررسی برون­دادهای علمی، بخش مهمّی از ارزیابی علمکرد علمی دانشگاه­‌ها محسوب می­شود. یکی از روش­‌های ارزیابی برون­دادهای علمی، به­‌کارگیری شاخص­‌های علم­‌سنجی است. در این زمینه، شاخص­‌های متعدّدی به­‌منظور ارزیابی کمّی و کیفی برون­دادهای علمی پژوهشگران تعریف شده که می­‌تواند به سطح مؤسّسات توسعه یابد. در این مقاله، با روش پیمایشی– توصیفی تعداد 285526 مقاله علمی مربوط به 76 دانشگاه­ و مؤسّسه آموزش عالی دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. داده­‌های هر دانشگاه به­‌صورت جداگانه با استفاده از شاخص­‌های تعداد تجمّعی برون­‌دادهای علمی، تعداد استنادها، تاثیر استنادی، شاخص h، پارامتر m و شاخص g مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و رتبه­‌بندی مؤسّسات انجام شد. نتایج نشان می­‌دهد که دانشگاه تهران از نظر تعداد تجمّعی برون­‌دادهای علمی و تعداد استنادها، دانشگاه صنعتی­‌شریف از نظر شاخص h و شاخص  g و دانشگاه صنعتی انوشیروان بابلی از نظر پارامتر m، برترین دانشگاه‌های ایران در بین دانشگاه‌های مورد بررسی هستند. رتبه‌بندی کلی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که دانشگاه‌های تربیت مدرس و صنعتی شریف از دانشگاه‌های برتر هستند. در نهایت، مقایسه نتیجه رتبه‌بندی های ارائه شده با نتایج نظام‌های رتبه‌بندی ISC  و URAP  مورد بحث قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که رتبه بندی دانشگاه‌های ایران از نظر شاخص‌های تعداد تجمعی مقالات ، تعداد استنادها، شاخص h و شاخص g همبستگی شدیدی با نتیجه نظام‌های رتبه بندی ISC و URAP دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Iranian Universities Ranking Using the Scientometric Indicators

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Vahdatzad 1
 • MohammadReza Zare BanadKooki 2
 • Mohammad Saleh Owlia 1
 • Mohammad Mahdi Lotfi 1
چکیده [English]

Nowadays, universities and higher education institutions have a critical role in developing countries and it is essential that their performance is evaluated with appropriate methods and criteria. Among the various functions of universities, research and scientific production is the most important one. The evaluation of scientific outputs is an attempt to assess the performance of universities. The use of scientometric indicators is a way to assess the scientific outputs of universities. In this context, a number of indicators have been defined to assess the quantity and quality of scientific outputs of researchers that can be extended to assess the institutions. Through a descriptive survey, in this paper, 285,526 scientific outputs of 76 universities affiliated to Ministry of Science, Research and Technology were selected and evaluated. The data of each university were analyzed individually using the indicators such as the number of scientific outputs, number of citations, h-index, m-parameter and g-index and the institutions were ranked. The results show that Tehran University in number of scientific outputs and number of citations, Sharif University of Technology in h-index and g-index, and Babol Noshirvani University of Technology in m-parameter are as the top Iranian Universities in the surveyed universities. The overall ranking shows that Tarbiat Modares University and Sharif University of Technology are top. Finally, we compare and discuss our ranking results with ISC and URAP ranking systems. The results show that the ranking of universities in this research in terms of the number of scientific outputs, the number of citations, h-index and g-index has a high correlation with that of ISC and URAP systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific Performance
 • University Ranking
 • scientometric
 • scientific output
 • H-index
 • M-parameter
 • G-index