نیازهای اطلاعاتی سیاست‌گذاران علم و فناوری در ایران

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

10.35050/JIPM010.2017.004

چکیده

سیا‌ست‌گذاران علم و فناوری در کشور برای تدوین سیاست‌های مناسب، نیازمند اطلاعات به‌روز و جامع در مورد موجودیت‌های حوزه علم و فناوری هستند. مقاله حاضر با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی سیاست‌گذاران علم و فناوری در ایران به بیان ابعاد مختلف نیازهای اطلاعاتی سیاست‌گذاران علم و فناوری و منابع اطلاعاتی مورد استفاده آنان پرداخته است. رویکرد اتخاذشده برای پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش پیمایش کیفی است. داده‌‌های مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به اطلاعات آماری و تحلیلی گذشته‌نگر و به‌روز، یکپارچه، جامع، و خلاصه در مورد موجودیت‌های مختلف حوزه علم و فناوری و در قالب شاخص‌های مختلف نیازمندند. اطلاعات مورد نیاز آنان گستره وسیعی از موجودیت‌های حوزه علم و فناوری از جمله نیروی انسانی، سازمان‌های پژوهشی، بودجه، انتشارات، محصولات و طرح‌های پژوهشی را در‌بر‌می‌گیرد. در حال حاضر، سیاست‌گذاران، اطلاعات خود را از منابع اطلاعاتی مختلف از جمله مراکز داخلی تهیه آمار، گزارش‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، سازمان‌ها و کارشناسان به‌دست می‌آورند. تهیه سامانه‌ای جامع که حاوی اطلاعات مربوط به شاخص‌های مختلف علم و فناوری و موجودیت‌های مختلف این حوزه باشد و همچنین، وجود مراکز تخصصی برای ارائه مشاوره‌های مناسب برای سیاست‌گذاران علم و فناوری تا حد بسیاری می‌تواند باعث اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه علم و فناوری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and technology policy maker’s information needs in Iran

نویسنده [English]

  • Majid Nabavi
چکیده [English]

Science and technology (S&T) policy makers need up to date and comprehensive information on different entities in S&T domain to make appropriate policies. This research with the aim of determining information needs of S&T policy makers in Iran has studied the different aspects of S&T policy maker’s information needs and information sources are used by them. Qualitative approach with qualitative survey method is used for doing this research. Required data are gathered using semi-structured interviews. The results revealed that S&T policy makers need up to date, integrated, comprehensive, and summarized statistical and analytical information about different entities in S&T area in the form of different indicators. Their required information covers different types of entities in S&T domain including human resources, research organizations, products, research funding, publications and research projects. The results showed that currently policy makers obtain their required information from different sources including statistical centers, reports, databases, organizations, and experts. Developing a comprehensive information system containing information about different indicators and entities in S&T domain and existing of professional centers able to provide consultancy service for policy makers are very useful for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Need
  • Policy Making
  • Science and Technology Policy Making
  • Information Sources