مؤلفه‌های تأثیرگذار بر درک اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه از کیفیت اطلاعات وبی بر اساس مدل CC/LC IQ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

10.35050/JIPM010.2017.009

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌‏های تأثیرگذار بر درک اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه از کیفیت اطلاعات وبی، بر اساس مدل CC/LC IQانجام شد.
روش پژوهش پیمایشی- توصیفی و جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه بود که از بین 367 نفر،‌ با استفاده از فرمول کوکران، 124 نفر حجم نمونه و به‌ شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه درک کیفیت اطلاعات وبی (Knight 2007) تهیه و استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های فریدمن، آنوای یکراهه و آزمون تی‌تست مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی مقوله‌های چهارگانه کیفیت اطلاعات نشان داد که کیفیت بافتی اطلاعات مهم‌ترین مقوله و کیفیت بازنمون اطلاعات کم‌اهمیت‌ترین مقوله از نظر کاربران بوده‌اند. کیفیت دسترس‌پذیری اطلاعات و کیفیت ذاتی اطلاعات نیز به‌ترتیب در رده‌های دوم و سوم اهمیت قرار داشته‌اند. همچنین، مؤلفه‌های ثبات و کارایی و منحصربه‌فردبودن به‌ترتیب دارای بیشترین و مؤلفه‌های موجزبودن، صحت و دسترس‌پذیری به‌ترتیب دارای کمترین اهمیت برای کاربران هنگام ارزیابی کیفیت اطلاعات وبی بودند. سطوح معناداری به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین درک کیفیت اطلاعات وبی و تفاوت‏های فردی کاربران (حوزه تخصص، رتبه علمی، سن و جنسیت) وجود ندارد و فرضیه‌های پژوهش در هر چهار مورد رد شد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش تفاوت‌های چشمگیری را در رتبه‌بندی معیارهای کیفیت اطلاعات با پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهد، لذا می‌توان استدلال کرد که اهمیت معیارهای کیفیت اطلاعات از نظر استفاده‌کننده، بر اساس آنچه که فرد به‌طور ایده‌آل مناسب می‌داند، آنچه که فرد فکر می‌کند که بر قضاوت او در مورد کیفیت اطلاعات تأثیرگذار است، و آنچه که فرد در عمل مورد توجه قرار می‌دهد، متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Perception of Faculty Members of Uromia University from Web-based Information Quality Based on CC/LC IQ Model

نویسندگان [English]

  • Nasibeh Ansari
  • Dariush Matlabi 1
  • Mohammad Kazem Hamzehpur 2
چکیده [English]

This study aimed to recognize effective factors on perception of faculty members of Uromia University from web-based information quality based on CC/LC IQ model. Descriptive-survey was used as research method. Data was collected from a sample of 124 faculty members, selected out of the 367 participants of the main society as study population. The data was gathered using Knight’s questionnaire (2007) named “perceptions of information quality”. According to the Results, the contextual information quality (IQ) was of most importance for the users and the representational IQ was of least importance. Accessibility IQ and Intrinsic IQ were of third and fourth importance. The results of this test about the importance of web-based information quality factors show that consistency with the average of 15.78 was the most important factor. Efficiency and value-added factors with the average of 10.35 and 9.80 followed consistency. Conciseness, accuracy and availability with the average of 6.44, 5.42 and 4.41 were the least important factors. Probability levels hypotheses show that there is no significant difference between web-based information quality perception and the individual differences (specialty, academic rank, age and gender) of faculty members of Uromia University. Based on hypotheses test, all the four hypotheses were rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Perception
  • Web-based Information Quality
  • CC/LC IQ Model
  • World Wide Web
  • faculty members
  • Uromia University