دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 94، شهریور 1397 
ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی‌های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب

صفحه 1419-1450

10.35050/JIPM010.2018.021

نرگس فرزانه کندری؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان؛ علیرضا حسن زاده