بازمفهوم‌سازی سواد اطلاعاتی برای تیم‌های طراحی نرم افزار کتابخانه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران

چکیده

سواد اطلاعاتی و قابلیت­های آن در محیط کار، معیار مهم سنجش نیروی کار است. از طرفی، مدل­ها و تعاریف ارائه شده از سواد اطلاعاتی، قابل تعمیم به بافت­‌های مختلف نیستند. طراحی نرم افزار کتابخانه یکی از مشاغلی است که به طور مستقیم با مهارت­‌های کامپیوتری و سواد اطلاعاتی ارتباط دارد. رکن اصلی در فرآیند طراحی نرم­‌افزار کتابخانه، نیروی انسانی(طراح نرم­افزار) است. بنابراین، این پژوهش با هدف «ارائه الگویی از مولفه­‌های سواد اطلاعاتی برای تیم­‌های طراحی نرم­‌افزار کتابخانه» انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، 15 نفر از متخصصان خبره تیم طراحی نرم­‌افزار کتابخانه شامل: «پیاده‌ساز»، «تحلیل­‌گر سیستم»، «پشتیبان» و «گرافیست» هستند که در این حوزه به عنوان افراد غنی از اطلاعات شناخته شده­‌اند. جامعه پژوهش به روش «نمونه­‌گیری گلوله برفی» ونیز «نمونه­‌گیری مبتنی بر معرفی مشارکت­‌کننده» انتخاب شده است. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شده است و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه­‌ساختاریافته است. پس از پیاده­‌سازی مصاحبه­‌ها، تحلیل محتوای کیفی اطلاعات انجام گرفت. بر این اساس، ابتدا توانمندی­‌های هرعنوان شغلی به تفکیک بیان شد، که مهارت­‌های مشترک بین اعضای تیم عبارتند از: قابلیت کار تیمی، انعطاف­‌پذیری اطلاعاتی، دانش فنی آی تی ودانش کتابداری. سپس مولفه­‌های اصلی سواد اطلاعاتی به دست آمد که عبارتند از: نیاز اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات، بازیابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات و انتشار اطلاعات. همچنین مولفه­‌های فرعی در هر بخش به تفکیک مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-conceptualization of Information Literacy for Library Software Designer’s Team

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ranjbary 1
  • Nader Naghshineh 1
  • Mohammad Reza Smaeili Givi 2
چکیده [English]

Information literacy and its competencies in workplace play a key role in evaluating workforce. However, information literacy models and its definitions cannot be generalized to different contexts. Designing library software by nature is a profession whose tasks are directly tied to information literacy and information technology competencies. In addition, human resource (software designer) is a crucial element of library software designing process. The aim of the present study is to investigate factors affecting information literacy needed by library software developers. The research population contains 15 experts in library software designing team including ‘an operator’, ‘a system analyst’, ‘a supporter’ and ‘a graphic artist’ that have rich and extensive knowledge of the field. The sampling method is snowball sampling and respondent-driven sampling. In terms of methodology, the present study fall into the category of qualitative research. To collect the data, semi-structured interviews has been used. After transcribing the interviews, their written versions were subject to qualitative content analysis. First, capabilities of each job were explained. Common capabilities of team members were then identified and categorized. These common capabilities include team working capability, informational flexibility, information technology (IT) knowledge, and librarianship knowledge. The findings indicate the main components of information literacy to be: consideration on information need, information search and access, information retrieval, methods of information evaluation, information organization and information dissemination. Moreover, the sub-components were identified for each factor separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Workplace
  • Library Software Designer
  • Contextual Research