مدلی برای تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده مدیریت و حسابداری؛ دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تصویب اسناد بالادستی نظیر نقشه راه دولت الکترونیک در کشور، توجه به مفهوم دولت الکترونیک و در سطحی بالاتر، حاکمیت الکترونیک، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردیده و تحقق اهداف مربوط از عوامل مؤثر در توسعه پایدار کشور، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و کاهش هزینه‌های مربوط، افزایش شفافیت فرایندها و در نهایت، توسعه دموکراسی برشمرده می‌شود. در این راستا، در مقاله پیش رو، با تکیه بر مطالعات انجام‌شده و نیز مصاحبه با خبرگان این حوزه، به معرفی مؤلفه‌ها و شاخص‌های تأثیرگذار در تحقق حاکمیت الکترونیک در کشور پرداخته شده است. بدین ‌منظور پس از انجام بررسی‌های لازم، 7 مؤلفه کلیدی به‌ همراه 39 عنوان شاخص احصا گردید و پرسشنامه در اختیار صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها و تحلیل عاملی تأییدی انجام‌پذیرفته با استفاده از نرم‌افزار «لیزرل» بیانگر میزان تأثیر مؤلفه‌ها و شاخص‌های احصاشده در تحقق حاکمیت الکترونیک به‌منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در این حوزه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Implementation of Electronic Governance in Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Shojaan 1
  • Seyed Mohammad Taghi Taghavifard 2
1
2
چکیده [English]

In recent years, due to the development of information and communication technology and the approval of upstream researches in the country, such as the road map of government of Iran, attention to the concept of e-government at a higher level and the rule of electronics have attained a special place. For this purpose, realization of the relevant objectives, effective factors in the sustainable development of the country, improving the quality of service delivery and reducing related costs, increasing the transparency of processes and ultimately the development of democracy is counted. In this regard, in this article, based on the literature review and interviews with the experts, the components and indicators that influence the implementation of e-government in Iran is presented. To do this, after necessary examinations, 7 key components with 39 indicators were collected and a questionnaire was provided. The results of questionnaires and Confirmatory Factor Analysis performed using the LISREL software show the impact of components and indicators measured on the realization of e-government in the country and will lead to macro planning in the realization of e-government in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-government
  • E-Governance
  • E-services
  • Components and Indicators