بررسی نقش اعتماد و وابستگی بر عملکرد سیستم‌های اطلاعاتی در فرایند تسهیم دانش در فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت؛ دانشگاه علم و هنر یزد

2 دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی مدیریت دانش در اقتصاد دانش‌بنیان امروزی، ترغیب افراد برای تسهیم دانش آنان است. ساختارهای دانش‌بنیان به‌دلیل نیاز شدید به مشارکت افراد، باید رویکرد اعتماد-محور در پیش گیرند، زیرا لازمه خلق و تسهیم دانش وجود سطح بالایی از اعتماد و خوش‌بینی در روابط اعضای سازمان با یکدیگر است. این مهم در سازمان‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌خصوص مورد توجه است؛ زیرا از گروه‌هایی تشکیل ‌شده‌اند که هدف نهایی آن‌ها اجرای موفق پروژه‌های سیستم‌های اطلاعاتی است. این پژوهش که با هدف بررسی نقش متغیرهای اعتماد و وابستگی میان افراد در توفیق تسهیم اطلاعات در سازمان انجام شده است، با استفاده از روش پیمایشی، نظرات خبرگان و مدیران «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز» را مورد بررسی قرار داده است. پس از گردآوری و تحلیل مقدماتی داده‌ها، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری اقدام به آزمون مدل مفهومی پژوهش گردید. نتایج نشان می‌دهد که میزان ارتباطات اعضا بر اعتماد گروه سیستم‌های اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، تأثیر معنادار اعتماد و وابستگی، بر تسهیم دانش میان اعضا مورد تأیید قرار گرفته است که منجر به افزایش عملکرد گروه سیستم‌های اطلاعاتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of trust and dependence on the performance of information systems in the knowledge-sharing process In ICT of the municipality of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Hamed Fallah Tafti 1
  • Razieh almasi sarvestani 2
  • Mahboube Hosseini 2
1
2
چکیده [English]

One of the main challenges of knowledge management in today’s knowledge-based economy is encouraging people to share their knowledge. Knowledge-based structures due to the pressing need for participation and trust-based approach should be pursued, because creating and sharing knowledge requires a high level of confidence and optimism in the relations between members of the organization together. It is considered especially in information and communication technology-based organizations, because they are largely composed of groups that their ultimate goal is the successful implementation of information systems projects. This study aimed to investigate the relationship of trust and dependence among individuals in the successful sharing of information across the organization. A survey implemented to examines the opinions of experts and managers of Information and Communication Technology Organization of Shiraz Municipality. After data collection and preparation, conceptual research model analyzed by structural equation modeling. The results show that communication between members has positive and significant impact on the trust of information systems group. Also, it has found that the effect of knowledge sharing among members is meaningful on increasing performance of the department of information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confidence
  • Dependance
  • Sharing Knowledge
  • Performance of Information Systems
  • structural equation modeling