کاربست مدل‌ بازیابی تخصص برای یافتن نویسندگان خبره

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش مدل ‌بازیابی تخصص را برای یافتن نویسندگان خبره از میان مقالات دانشگاهی به‌کار گرفته، و از روش‌‌های معمول در ارزیابی نظام‌های بازیابی اطلاعات برای ارزیابی نتایج استفاده کرده است. هدف، بررسی عملکرد مدل بازیابی تخصص برای یافتن نویسندگان خبره در شرایطی است که نوع رخداد نام افراد در مقالات مورد توجه قرار می‌گیرد. روش پژوهش تجربی است و در فرایند پژوهش از روش‌ پیمایش نیز استفاده شده است. برای یافتن نویسندگان خبره، مدل سند-محور بازیابی تخصص مبنای کار قرار گرفت و در بطن آن از مدل‌های رأی‌دهی نیز استفاده شد. مدل‌ها بر روی مجموعه ‌آزمونی که برای این پژوهش توسعه یافته بود، پیاده‌سازی شدند. یافته‌ها نشان داد که در امر یافتن نویسندگان خبره با استفاده از مدل‌های خبره‌یابی، رویکردهای استنادمحور در مقایسه با رویکردهای پدیدآورمحور عملکرد بهتری دارند. همچنین، عملکرد مدل‌های رأی‌‌دهی استفاده‌شده در این پژوهش تفاوت معناداری نداشتند. نام افراد در مقالات دانشگاهی در یکی از حالات پدیدآوری یا استنادی واقع می‌شود. نوآوری پژوهش حاضر آن است که عملکرد مدل بازیابی تخصص را با در نظر گرفتن نوع رخداد نام افراد بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Expert Retrieval Model for Finding Expert Authors

نویسندگان [English]

 • Hashem Atapour 1
 • Fatima Fahimnia 2
1
2
چکیده [English]

This research applied expertise retrieval model for finding expert authors, and used evaluation methods of information retrieval systems for measuring the performance of those models. Current research is an experimental one. Besides, a variety of methods including survey method has been used in the research process. Various models were developed for finding expert authors, all built on a known expertise retrieval model, called document-centered model. Voting models were used within these models, too. All models were implemented and evaluated on the test collection developed specially for this research. Results showed that citation-centered models outperformed authorship-centered models in term of expert author finding task. In addition, there was no significant difference among retrieval performance of voting models. Individuals name occur in academic papers in two ways: either as author of paper or cited in the paper. Measuring retrieval performance of ER model considering kind of occurrence is our contribution in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • citation
 • information retrieval
 • Expertise Retrieval
 • Authorship
 • Expert Finding
 • Voting Models
 • Test Collections
 • Models