از پیاده سازی معماری سرویس‌گرا تا چابکی سازمان با رویکرد مدل‌سازی پویایی سیستم

نویسنده

واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

معماری سرویس‌گرا نوعی معماری سازمانی است که از سرویس برای ساده‌سازی و اجرای فعالیت‌های یکپارچه‌سازی استفاده می‌کند. سازمان‌ها برای ادامه حیات در محیطی پویا نیاز به تقویت چابکی خود از طریق سیستم‌های اطلاعاتی دارند و معماری سرویس‌گرا راهی برای یکپارچه‌سازی و افزایش اثربخشی استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در مسیر تحقق چابکی است. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری و مرور تحقیقات گذشته، متغیرهای مؤثر بر پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا و چابکی سازمان استخراج شد. سپس، با استفاده از روش پویایی سیستم مدلی برای نشان‌دادن پویایی‌های موجود در پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا و تأثیر آن بر چابکی سازمان طراحی گردید. اعتبارسنجی مدل با استفاده از آزمون‌های ارزیابی مدل‌ در روش پویایی سیستم و با استفاده از نرم‌افزار «ونسیم» انجام شد و اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه، سناریوهایی برای حالت‌های مختلف متغیرهای مدل پیشنهادی طراحی شد و اجرای این سناریوها شبیه‌سازی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش متغیرهای سرمایه‌گذاری به‌منظور بالا بردن امنیت سیستم و نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری باعث افزایش سطح پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا شده و بالعکس و افزایش سطح پیاده‌سازی معماری سرویس‌گرا از طریق مکانیسم‌هایی پویا باعث افزایش پاسخگویی و در نتیجه، چابکی سازمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Implementation of Service-Oriented Architecture to Organizational Agility by System Dynamics Modeling Approach

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Zargar
چکیده [English]

: Service-oriented architecture is a kind of organizational architecture which uses services with the aim of simplification, and implementation of integration activities. Companies to survive in the dynamic environment need to strengthen their organizations through information systems. Service-oriented architecture is a way for the integration and effectiveness of the use of information systems and achieve organizational agility. In this paper after reviewing the literature and previous researches, variables that affect the implementation of service-oriented architecture and organizational agility are extracted. Afterwards, system dynamics approach was used for designing a model which indicates dynamics of service-oriented architecture and their contribution to organizational agility. The validity of the model was confirmed by evaluation methods in dynamics model by using VENSIM software. Finally, based on different scenarios of proposed variables, various scenarios designed and their implementations were simulated. The results showed increased investing to enhance system security, increased rate of return on investment influence on the implementation of service-oriented architecture and increasing the level of implementation of service-oriented architecture by dynamic mechanism increased accountability and organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • service-oriented architecture
  • Organization Agility
  • system dynamics