تدوین چرخه یکپارچه جهت اجرای مدیریت تجربه در سازمان‌ها

نویسندگان

دانشگاه اصفهان؛ اصفهان؛ ایران؛

چکیده

‌هدف این پژوهش تدوین چرخه یکپارچه مدیریت تجربه برای اجرای مدیریت تجربه در سازمان‌ها‌ست. روش پژوهش، کیفی و نوعی از فرامطالعه به نام فراترکیب است. پس از طراحی سؤالات پژوهش، جست‌وجوی نظام‌مند پژوهش‌ها بر اساس کلیدواژه‌های مرتبط از شش پایگاه‌ داده داخلی و یازده پایگاه‌ داده‌ خارجی (از ابتدا تا پایان فروردین 1396) صورت گرفت و 13 پژوهش به‌روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. با بررسی پژوهش‌های مذکور، هفت مرحله یعنی فعال‌سازی تجربه، جمع‌آوری تجربه، مهندسی تجربه، نگهداری تجربه، انتشار تجربه، ادراک تجربه، و به‌کارگیری تجربه شناسایی گردید که به‌ترتیب از طریق هفت فرایند یعنی ارزیابی، ویرایش، ذخیره‌سازی، انتقال، مفهوم‌سازی، انطباق، و به‌روزرسانی با یکدیگر مرتبط هستند. همچنین، مراحل و فرایندهای مذکور به‌وسیله پنج مؤلفه یعنی فرهنگ سازمانی، فناوری مدیریت تجربه، راهبرد مدیریت تجربه، ابزار یا معیار اندازه‌گیری مدیریت تجربه، و تیم مدیریت تجربه احاطه شده‌‌اند. بر اساس مراحل، فرایندها و مؤلفه‌های مذکور چرخه یکپارچه مدیریت تجربه تدوین و پایایی و اعتبار آن تأیید گردید. نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی مدیران در اجرای مدیریت تجربه در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Integrated Cycle for Implementing Experience Management in Organizations

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Sadat Khoshouei
  • Hamid Reza Oreyzi
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop integrated experience management cycle as a basis for executing experience management in organizations. The method used in this study was qualitative and a type of meta-study known as meta-synthesis. In order to perform the research, after designing research questions, systematic search of researches was carried out based on relevant keywords from six internal databases and eleven external databases (from beginning to the end of April 2017) and 13 researches selected purposefully as sampling. By reviewing the researches, researchers identified seven stages, i.e.: experience activation, experience collection, experience engineering, experience maintaining, experience dissemination, experience perception and experience use which are respectively connected through seven processes, i.e.: evaluation, edition, storing, transfer, contextualization, adaption and update. Also, the stages and processes are surrounded by five components, i.e.: organizational culture, experience management technology, experience management strategy, experience management metric and experience management team. Based on these stages and processes, the integrated experience management cycle was developed and its reliability and validity approved. The results of this study can be used as a basis for planning of managers in execution of experience management in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Cycle
  • Experience Management
  • Meta-synthesis