بومی‌‌سازی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار اجتماعی برای پژوهشگاه‌های دولتی ایران

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشگاه تهران

10.35050/JIPM010.2017.005

چکیده

از آنجا که یکی از چالش‌های کلیدی در درآمدزایی از دانشِ برخواسته از پژوهش‌های دانشگاهی، تصمیم‌گیری در مورد مدل مناسب کسب‌وکار برای انتقال از دنیای دانشگاهی به دنیای کسب‌وکار است، پژوهش حاضر در راستای طراحی مدل کسب‌وکار پژوهشگاه‌های دولتی انجام‌ گرفته است. با توجه به نبودِ مدل کسب‌وکار بومی در این حوزه، به‌عنوان یک پژوهش ابتدایی و همچنین جدید و ذهنی‌بودن موضوع، روش مورد استفاده در این پژوهش برای دستیابی به ایده‌های نوآورانه و استخراج مؤلفه‌های مدل کسب‌وکار اجتماعی پژوهشگاه‌های دولتی روش «دلفی» بوده که اعضای آن از میان متخصصان حوزه کسب‌وکار به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. فرایند «دلفی» در این پژوهش تا زمان رسیدن اعضای هیئت‌رئیسه «دلفی» به یک اجماع قابل ‌قبول در مورد مؤلفه‌های اصلی 3 دور متوالی تکرار شد و مؤلفه‌های استخراجی از آن با استفاده از روش آنتروپی «شانون» وزن‌دهی شد. در نهایت، ده مؤلفه اصلی آگاهی از نیازهای جدید قبل از انجام پژوهش، ارزش پیشنهادی، جریان درآمدی، آگاهی از آخرین پیشرفت‌های فناورانه، ساختار هزینه، ارزیابی کسب‌وکار، منابع کلیدی، فعالیت‌های کلیدی، بخش‌بندی مشتریان، و امکان‌سنجی برای مدل کسب‌وکار پژوهشگاه‌های دولتی به‌ترتیب اهمیت استخراج گردید. از این 10 مؤلفه، دو مؤلفه آگاهی از نیازهای جدید قبل از انجام پژوهش و آگاهی از آخرین پیشرفت‌های فناورانه مؤلفه‌های پیشنهادی از طرف اعضای هیئت‌رئیسه و هشت مؤلفه‌ دیگر مؤلفه‌های موجود در مدل‌های کسب‌وکار مطرح دنیا بودند. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر نشان داد که لزوماً تمامی سازوکارهای سنتی دنیای کسب‌وکار از قابلیت استفاده در بدنه‌های عمومی برخوردار نیستند و درنظرگرفتن تعدادی مؤلفه بومی مبتنی بر نظر خبرگان هیئت‌رئیسه «دلفی» در طراحی مدل کسب‌وکار پژوهشگاه‌های دولتی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization and Ranking of Social Business Model Elements for Iran’s Public Research Institutes

نویسندگان [English]

  • Hamid Kazemi 1
  • Faride Bahrami 2
1
2
چکیده [English]

One of the main challenges in revenue making of the knowledge raised from academic researches is decision making about an appropriate business model for transferring it from academic world to real world. This research has been accomplished for designing public research institutes social business model. Due to the lack of local business models in this field, novelty and multi-dimensionality of the subject, and as an introductory research, Delphi method is used in this research for obtaining innovative ideas, in which its members has been chosen among business experts. Delphi process has been accomplished 3 times for reaching an agreement about main elements of the model. The extracted elements were weighted using Shanon Antropy method. Finally, the 10 main elements: awareness of new demands before research, proposed value, revenue flow, awareness of latest technological progress, business structure, business assessment, key resources, key activities, customer segmentation and feasibility study for business model has been extracted respectively. Two elements, awareness of new demands before research and awareness of latest technological progress were both proposed by panel members and other 8 elements were extracted from literature. Obtained results indicate that not all traditional business organisms are suitable for public bodies and considering some local elements based on panel experts ideas is necessary for designing public research institute social business model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Business Model
  • Governmental Research Center Business Models
  • localization
  • Public Research Center