همبستگی نظریه امیدواری در دقت بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علوم پزشکی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران؛

چکیده

هدف این پژوهش تعیین همبستگی میان میزان امیدواری کاربران به زندگی و دقت بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی علوم پزشکی است. روش پژوهش نیمه‌تجربی و جامعه پژوهش شامل 45 دانشجوی سال آخر پزشکی عمومی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. برای سنجش میزان امیدواری از پرسشنامه امیدواری بزرگسالان «اشنایدر» به ‌همراه سیاهه‌ای برای درج ویژگی‌های جمعیت‌شناختی کاربران استفاده شد. پرسشنامه امیدواری «اشنایدر» شامل 12 سؤال است که دو مقیاس «عامل تفکر» و «راهبرد تفکر» را با مقیاس 8 درجه‌ای «لیکرت» اندازه‌گیری می‌کند. در این پژوهش آلفای «کرونباخ» برای مقیاس عامل تفکر 92 درصد و برای راهبرد تفکر 82 درصد بود. از آزمودنی‌ها خواسته شد که بر اساس نیاز اطلاعاتی واقعی خود، کلیدواژه مورد نظر را در پایگاه‌های اطلاعاتی «گوگل‌اسکالر»، «پاب‌مد» و «اُمیکس‌آنلاین» جست‌وجو کنند و مدارک مرتبط و تاحدودی مرتبط را در هر یک از صفحات نتایج بازیابی مشخص نمایند. در هر پایگاه دو صفحه (40 رکورد) در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در حالت کلی بین میزان امیدواری کاربران ‌با دقت نتایج بازیابی آن‌ها در هر سه پایگاه اطلاعاتی مورد بررسی همبستگی معنا‌دار و مثبت وجود دارد. میزان امیدواری کاربران با میانگین 54/11در سطح بالایی قرار دارد. از بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی کاربران جنسیت، سن و وضعیت شغلی با میزان دقت بازیابی و امیدواری آن‌ها رابطه معنادار دارد. یافته‌های پژوهش در مجموع نشان داد که با افزایش میزان امیدواری کاربران به زندگی، دقت منابع بازیابی‌شده آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of Hope Theory on Precision of Information Retrieval from Databases of Medical Science

نویسندگان [English]

  • Mahnaz jafari
  • Nadjla Hariri
  • Fahime Babalhavaeji
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine correlation of hope theory on precision of users’ information retrieval from databases of medical science. Research method was quasi experimental, and the population consisted of 45 final year medical students at medical Universities in Tehran. The data gathering instrument was the Schneider (1991) hope questionnaire that has 12 questions. Schneider questionnaire measures two compounds of hope (agency and pathway) in 8 degrees Likert scale. Cronbach’s alpha for two compounds of hope theory includes agency and pathway was 92% and 82%. Two pages of the retrieved results (40 records) were examined by the users in terms of relevance to their information needs. Results showed a significant correlation between the mean values of the hope of the users and the precision of the retrieved results. The users hope with the mean value of 54/11 was at the high level. There was significant relation between demographic characteristics of gender, age and employment status with hope of the users and precision of the retrieved results. Overall findings indicate that users hope, increases the precision of the retrieved results from medical databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of Hope
  • precision
  • Relevance Judgment
  • information retrieval
  • Information Database of Medical Science