ارائه مدل معماری سرویس‌گرا در کتابخانه‌های دانشگاهی استان مازندران بر اساس روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

سیستم‌های اطلاعاتی به‌ سرعت در حال رشد هستند. کتابخانه‌های دانشگاهی باید قدرت پاسخگویی سریع به نیازمندی‌های جدید مخاطبان را داشته باشند. کتابخانه داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ به‌عنوان ﻣﺮﻛﺰی ﻛﻪ مسئولیت ارائه ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ جامعه وﺳﻴﻌﻲ از افراد را بر عهده دارد، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎﻣﻲ ﺑﺎ نوآوری‌های ﻣﻮﺟﻮد در زمینه اطلاع‌رسانی اﺳﺖ. هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل معماری سرویس‌گرا در کتابخانه‌های دانشگاهی استان «مازندران» بود. روش تحلیل داده‌ها در این تحقیق کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولان کتابخانه‌های دانشگاهی استان «مازندران» بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به انتخاب نمونه‌های آماری تحقیق اقدام شد. در این مطالعه تعداد 25 نفر انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عوامل انسانی، عوامل ساختاری و فنی، عوامل نظارتی و مدیریتی و استراتژی‌های سازمان به‌عنوان عوامل مؤثر در معماری سرویس‌گرا در کتابخانه‌های دانشگاهی استان «مازندران» شناسایی شدند. همچنین، نتایج نشان داد که در یک الگوی زمینه‌ای به‌کارگیری فناوری اطلاعات به‌عنوان شرط علّی از طریق ارائه خدمات مبتنی بر IT و دسترسی آسان و با درنظرگرفتن زیرساخت‌ها منجر به استقرار کتابخانه‌های سرویس‌گرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Service-Oriented Architecture Model in Libraries of Mazandaran Universities Based on Grounded Theory

نویسنده [English]

  • Shahla Rezvani
چکیده [English]

Information systems are growing rapidly. Academic libraries should have the ability to respond quickly to new audience requirements. Academic libraries, as the centers responsible for providing information services to a wide range of individuals need to be in line with existing innovations in the field of information. The purpose of this study was to provide a service-oriented architecture model in the university libraries of Mazandaran province. Data analysis method in this research, theoretical coding was derived from the grounded theory method. The statistical population of the study consisted of university librarians of Mazandaran province, which was selected through a targeted sampling method. 25 subjects were selected in this study. The findings of the research indicate that human factors, structural and technical factors, supervisory and managerial factors, and organizational strategies as factors affecting service oriented architecture in the university libraries of Mazandaran province were identified. Also, the results showed that in a grounded pattern of the use of information technology as a causal condition through the provision of IT-based services and easy access to IT infrastructure leads to the deployment of service-oriented libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service oriented architecture
  • academic library
  • Information Technology
  • grounded theory