تأثیر محدودیت‌های اطلاعاتی بر کاربری اطلاعاتی اینترنت در بین جوانان شهر تهران

نویسندگان

پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

چکیده

این پژوهش در صدد بررسی تأثیر محدودیت‌های اطلاعاتی بر تمایل به کاربری اطلاعاتی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان شهر تهران است. پس از مرور ادبیات نظری و تجربی تحقیق،‌ کاربری اطلاعاتی، استفاده از اینترنت به‌منظور کسب اطلاعات، اهداف کاری و حرفه‌ای مانند استفاده خبری، علمی و ... تعریف شده است. با پشتوانه نظریه‌های ارتباطاتی و جامعه‌شناختی، تبیین نظری از تأثیر محدودیت‌های اطلاعاتی بر تمایل به کاربری اطلاعاتی از اینترنت صورت گرفت. در تأثیر دو متغیر فوق، دو متغیر تعدیل‌کننده، یعنی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوادگی کاربران و سابقه کاربری آن‌ها بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه، و جامعه آماری پژوهش نیز نوجوانان و جوانان واقع در گروه سنی 15 تا 29 شهر تهران در نظر گرفته شده است. بررسی داده‌های مربوط به 384 نفر از جامعه آماری نشان داد که نوجوانان و جوانان از تمایل متوسط به کاربری اطلاعاتی برخوردارند. نتایج آزمون فرضیه نیز نشان داد که محدودیت‌های اطلاعاتی تأثیر معناداری در تمایل کاربران به کاربری اطلاعاتی از اینترنت دارد و در این بین، متغیرهای سابقه کاربری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانوادگی نقش معناداری در این تأثیر ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information Limitations on Information Usage of Tehrani Youth Users

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ganji
  • Mohammad Rabiei
  • Azin Rahmati
چکیده [English]

This research tries to study the effect of information limitation on the users’ tendency toward using Internet information amongst adolescents and youth in Tehran. After reviewing research theoretical and practical literature, using internet has been defined as using it for gathering information for task and professional purposes like scientific use and news reading. Theoretical explanation of the information limitation effect on users’ tendency has been possible based on sociological and communication theories. In relationship between two mentioned variables, two moderator variables – social and economical status and use experience- has been studied .The research method is survey and research data has been gathered using questionnaire. Our population is 15 to 29 years old adolescents and youth in Tehran. Assessing data gathered from 384 respondents show that adolescents and youth have average tendency toward information using. Hypothesis testing shows that information limitation has a negatively significant correlation with users’ attitude. Based on the research, users’ experience and social and economical status don’t have a significant correlation with the information limitation effect on the users’ tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet users
  • Using Internet Information
  • Information Limitation
  • Users’ Experience
  • Adolescents and Youth
  • Tehran