چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقالات همایش‎ها، مقالات پراستناد و داغ و مقالات دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور

نویسندگان

مرکز منظقه ای اظلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران قبل از انقلاب تا 1395 با تأکید بر مقالات همایش‌ها، مقالات پراستناد و داغ و مقالات دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور است. پژوهش حاضر تحلیلی-‌توصیفی است که داده‌های پژوهش از Clarivate Analytics (تامسون رویترز سابق) استخراج گردید. برای این منظور در جست‌وجوی پیشرفته با استفاده از فرمول CU=IRAN اطلاعات مربوط به ایران تهیه شد. جامعه پژوهش شامل کل مدارک علمی ایران در بازه زمانی 1310 تا 1395 (1931 تا 2016 میلادی) است که پس از بازیابی، داده‌ها با توجه به واحدهای تحلیل مورد نظر پژوهش (مقالات همایش‌ها، مقالات پراستناد و داغ، مقالات دسترسی آزاد) مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که مقالات همایش‌ها رشد قابل توجهی در گذر زمان داشته‌اند و به‌طور کلی، قبل از انقلاب اسلامی هیچ مقاله همایشی از ایران در این پایگاه ثبت نشده است و رشد این مقالات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است، به‌طوری که از 1 مقاله همایش در سال 1368 به 3529 مقاله در سال 1394 رسیده است (با 502 مقاله در هفت ماه اول 1395).
همچنین، وضعیت مقالات پراستناد و داغ نشان می‌دهد که به‌طور کلی، این مقالات از سال 1385 به بعد در مجموع 1134 مقاله پراستناد و 45 مقاله داغ هستند که در این پایگاه به ثبت رسیده است. از سوی دیگر، وضعیت مقالات دسترسی آزاد حاکی از بالا رفتن میزان استقبال پژوهشگران از این مقالات است؛ هرچند رشد قابل توجه این مقالات مربوط به دهه چهارم است، که در جمع 25813 مقاله دسترسی آزاد به ثبت رسیده و بیشترین آن مربوط به سال 1394 برابر با 4502 مقاله است. یافته‌ها نشان داد که رشد مرکب سالانه همایش‌ها در فاصله زمانی برنامه دوم توسعه برابر 47/12درصد است که این میزان در برنامه سوم کاهش نشان می‌دهد (19/64درصد) و رشد منفی برابر 8/38را شاهد هستیم. در برنامه چهارم نرخ رشد مقالات همایش‌ها 35/37درصد است و نسبت به برنامه سوم رشد 6/06 درصد را نشان می‌دهد. در فاصله برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم رشد نزولی 18/82 درصد را تجربه می‌کنیم. در خصوص مقالات پراستناد و داغ در فاصله برنامه‌های دوم تا پنجم با رشد منفی مواجه نیستیم، ولی رشد این مقالات چشمگیر نیست. در طول برنامه‌های اول تا پنجم رشد مقاله‌های دسترسی آزاد قابل توجه بوده‌ است، اما درصد رشد برنامه پنج‌ساله به برنامه دیگر چشمگیر نیست. در این رابطه یافته‌ها نشان داد که در برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه چهارم 6/59 درصد کاهش را شاهد هستیم. اگرچه ایران از لحاظ کمیت علمی به جایگاه شایسته‌ای رسیده، لازم است به پژوهش‌های کیفی کاربردی بیش از هر زمان مطابق با قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور توجه شود و مسئولان و برنامه‌ریزان کشور این مسئله را در اولویت قرار دهند تا با تلاش محققان کشور و حمایت‌های لازم در این زمینه حضور تأثیرگذار علم و فناوری در رفاه جامعه مشاهده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Four Decades of Scientific Activity in Iran from the Perspective of the Conference Proceedings, Highly Cited and Hot Papers, and Open Access Papers, in the Light of the Law of Economic, Social, and Cultural Development Plan of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Ghane
 • Samira Kumarsi
چکیده [English]

This study aims to investigate Iran scientific production pre-revolutionary by 2016 with the emphasis on the conferences proceedings, highly cited and hot papers, and open access papers, in the light of the Law of Economic, Social, and Cultural Development Plan of Iran. Descriptive– analytical method used. To achieve research objectives data extracted from Clarivate Analytics (Thomson Reuters) using search strategy CU=IRAN. Analysis is based on conferences proceedings, highly cited and hot papers, and open access papers indexed in Web of Science during 1931- 2016. The findings showed that the conferences papers had a significant growth over time, and in general, before the Islamic Revolution, no conferences papers from Iran were registered in this database, and the growth of these articles was after the victory of the Islamic Revolution, so that from one conference paper in 1989 to 3529 articles in 2015 (and 502 papers for first seven months in 2016). Also, the status of highly cited and hot papers indicates that in general, these papers have been compiled from 1134 highly cited papers since 2006 and 45 are hot papers that have been registered in this database. On the other hand, the status of open access articles suggests that the researchers are more likely to welcome these articles.          
However, the significant growth of these articles dates back to the fourth decade, with 25813 open access papers, most of which are published in 2015 with 4502 papers. The findings showed that the annual compound growth of conference papers over the second period of the second development plan was 47.12%, which shows a decrease in the third plan (19.64%) with a negative growth of 8.38%. In the fourth plan, the growth rate of the articles of the conferences is 35.37% and represents 6.6% growth more than third plan. Between the fifth and fourth plans, we experience 18.82% of downtrend. There is no negative growth in the highly cited and hot papers between the second and the fifth plans, but the growth of these papers is not impressive. During the first to fifth plans, the development of open access articles has been significant, but the growth rate of a five-year plan is not prominent to another plan. In this regard, the findings showed that in the fifth development plan, we observed a decrease of 6.59% compared to the fourth plan. Although Iran has achieved a high status in terms of scientific quantity, it is necessary to pay more attention to applied quality research, in accordance with the Law of the Economic, Social, and Cultural Development Plan of Iran, and the responsible bodies and planners must prioritize this issue. With the efforts of the Iranian scholars and the necessary support in this regard, the influential presence of science and technology in the welfare of society is observed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific Production
 • Iran
 • Pre-revolutionary
 • Post-revolutionary
 • Conference Proceedings
 • Highly cited papers
 • Hot Papers
 • Open Access Articles
 • Economic
 • Social
 • and Cultural Development Plan of Iran