شناسایی و تحلیل اولویت‌های پژوهشی در هر یک از محورهای پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دیدگاه استادان و دانشجویان دکتری این رشته

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

منشأ بسیاری از مشکلاتی که در پژوهش‌های حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی وجود دارد (مانند کاربردی‌نبودن، تکراری و فاقد نوآوری‌بودن)، مربوط به نامشخص‌بودن نیازها و اولویت‌های پژوهشی این رشته است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‌بندی موضوعات پژوهشی مهم در علم اطلاعات و دانش‎‏شناسی و سنجش میزان اهمیت آن‏ها به‌منظور تعیین اولویت‌های پژوهشی در این رشته است. این پژوهش از نوع نظری-کاربردی و روش پژوهش سندی-تحلیلی و پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل استادان و دانشجویان مقطع دکتری در رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی در دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، الزهرا، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان و شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 95-1394 است که به‌دلیل محدود بودن جامعه پژوهش (165 نفر)، پرسشنامه بین تمامی افراد جامعه (به‌صورت الکترونیکی و حضوری) توزیع و در نهایت، 112 پرسشنامه (نرخ بازگشت 63 درصد) گردآوری شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی (آزمون رتبه‌ای فریدمن) استفاده شده است. به‌منظور شناسایی اولویت‌های پژوهشی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی به مرور متون این حوزه و نظرخواهی از استادان این رشته پرداخته شده است. نتایج این بررسی‌ها شناسایی 120 موضوع پژوهشی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی بود که در 22 محور کلی تقسیم‌بندی شدند. نتایج بیانگر آن است که تحت تأثیر تحولاتی که طی سال‌های اخیر در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی به‌وجود آمده (از جمله تغییر عنوان رشته و تا حدودی تغییر سرفصل‌های درسی و به‌تبع آن تغییر محتوای رشته، تحولات ناشی از ورود فناوری به رشته و حرکت بیشتر این حوزه به سمت میان‌رشته‌ای شدن) جامعه پژوهش حاضر موضوعات تازه و کاربردی، موضوعات مبتنی بر آینده و موضوعات مرتبط با فناوری‌های اطلاعاتی نسبت به موضوعات سنتی و مباحث نظری برای انجام پژوهش‌های آینده در این رشته را دارای اولویت بیشتری بدانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Research Priorities in Each of the Research Axes of Knowledge and Information Science from the Viewpoint of the Faculty and Doctoral Students of This Field

نویسندگان [English]

  • Farzaneh ghanadinezhad
  • Gholamreza heidari
چکیده [English]

The origin of many of the problems encountered in research in the field of knowledge and information science (such as non-applicability, repetition, and lack of innovation) relates to the uncertainty of research needs and priorities in this field. In this regard, the purpose of this study is to identify and categorize important research topics in knowledge and information science, and to measure their significance in order to determine research priorities in this field.
The present research is a theoretical-practical type and a research method-analytical and survey method. The research population consists of faculty and doctoral students in the field of knowledge and information science in the universities of Tehran, Kharazmi, Al-Zahra, Mashhad Ferdowsi, Shiraz, Esfahan and Shahid Chamran in the academic years 2015-2016. Due to the limited research community (165 persons), a questionnaire was distributed among all the people in the distribution community (electronically and in person) and finally 112 questionnaires were collected (return rate 63%). For data analysis, inferential statistics (Friedman rank test) has been used.
In order to identify research priorities in knowledge and information science, the contents of this field and the opinions of the faculty of this field have been reviewed. The results of these studies identified 120 topics in knowledge and information science that were divided into 22 general axes.
The results indicate that the research community should consider new and applied topics, future topics and issues related to information  technology to the traditional topics and theoretical topics for further research in this field. This is due to developments in the field of knowledge and information science in recent years (including changing the title of the course and, to some extent, changing the curriculum, and then changing the content of the discipline, the changes brought about by technology entry into the field and Moving further into this area becomes more interdisciplinary).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Priorities
  • Research Topics
  • Knowledge and Information Science
  • Faculty
  • Doctoral Students