توسعه چارچوب مفهومی جهت ره‌نگاری مدیریت دانش سازمانی؛ تحلیل محتوای کیفی

نویسندگان

مدیریت فناوری اطلاعات؛ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دانش یک منبع استراتژیک اصلی برای توسعه توان رقابتی سازمان‌هاست. در عصر اقتصادی کنونی، مدیریت دانش به یک مزیت رقابتی برای سازمان‌ها تبدیل شده است. اما پیاده‌سازی آن هنوز هم با چالش‌هایی همراه است که پژوهشگران را به ‌سوی ارائه راهکارهایی سوق داده است. یکی از این راهکارها استفاده از ره‌نگاری مدیریت دانش است. ره‌نگاشت‌ها با تأمین یک تصویر کل‌گرایانه از انواع دانش مورد نیاز سازمان بر اساس استراتژی و محیط سازمان قادر به هدایت فرایند پیاده‌سازی مدیریت دانش خواهند بود. در ادبیات پژوهش نیز به اهمیت استفاده از ره‌نگاری در فرایند پیاده‌سازی مدیریت دانش اشاره شده‌ است. لذا، در این پژوهش چارچوب ره‌نگاری مدیریت دانش سازمان ارائه ‌شده‌ است. در فاز اول با استفاده از بررسی سیستماتیک ادبیات پژوهش، تحلیل محتوای کیفی، و مصاحبه با خبرگان ‌مؤلفه‌های اصلی ره‌نگاری مدیریت دانش سازمانی شناسایی می‌شود. این مؤلفه‌ها به هفت دسته کلی طبقه‌بندی شده‌اند: «شرایط علّی»، «مؤلفه‌های ره‌نگاشت مدیریت دانش»، «شرایط لازم تدوین ره‌نگاشت»، «شرایط لازم پیاده‌سازی مدیریت دانش»، «راهبردها و فرایند تدوین ره‌نگاشت مدیریت دانش»، «مشخصات ظاهری و محتوایی ره‌نگاشت» و «نتایج ناشی از تدوین و کاربرد ره‌نگاشت». در مرحله بعد، با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی (پیرسون) مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌ها چارچوب ره‌نگاری مدیریت دانش سازمان ارائه شده است. چارچوب نهایی تأمین‌کننده «جریان فی‌مابین مؤلفه‌ها» جهت ترسیم ره‌نگاشت تسهیل‌کننده مدیریت دانش در سازمان است. پایایی فرایند تحلیل محتوای کیفی مزبور با ضریب کاپا 0/743 ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Organizational Knowledge Management Roadmapping: a Content Analysis

نویسندگان [English]

  • Saba Sareminia
  • Alireza Hasanzadeh
  • Shaaban Elahi
  • Gholam Ali Montazer
چکیده [English]

Effective knowledge management (KM) is essential to almost any organization. Regardless of its size or subject matter, an organization should use the knowledge it possesses in the most effective way possible. But the implementation of KM is still challenging. One of the solutions for this challenge which mentioned in KM literature is knowledge management roadmapping. Roadmaps provide a graphical means for exploring and communicating the relationships among any types of knowledge in the organization. Therefore, in this research, a framework for roadmapping organizational knowledge management has developed. In the first phase, beneficiary systematic literature review, qualitative content analysis and interview with expertise, the basic components of organizational knowledge management (OKM) roadmapping have determined and specified. These components have divided into seven main categories: “causal conditions”, “OKM Roadmap components”, “roadmapping requirements”, “requirements for successful OKM implementation”, “OKM Roadmap preparation and the development process”, “visual and content characteristics
of an OKM roadmap” and “OKM Roadmap outcomes”. After that, by calculating the correlation (Pearson correlation coefficients) between these components “OKM roadmap framework” was proposed. The final framework provides a flow between components which describe the way of drawing a roadmap for OKM implementation. The reliability of research has been evaluated by Kappa coefficient (0.743).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roadmap
  • Roadmapping Framework
  • Organizational Knowledge Management
  • Content Analysis