تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیت

نویسندگان

گروه کامپیوتر؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛

چکیده

ظهور شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین رویدادها در دهه‌های اخیر بوده است. یکی از مسائل مطرح در این شبکه‌ها، مسئله اعتماد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر امنیت، اعتماد و حریم خصوصی در رابطه با به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل است. این مطالعه همچنین، شرح می‌دهد که چگونه جنسیت کاربران تأثیر امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد را تعدیل می‌کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش، داده‌های 190 کاربر شبکه اجتماعی از طریق پرسشنامه طراحی‌شده در ربات تلگرام گردآوری شده و با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، جهت سنجش روایی، روایی همگرا و روایی واگرا و به‌منظور برازش پایایی، آلفای «کرونباخ» و پایایی ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که امنیت و حریم خصوصی بر اعتماد کاربران تأثیر مستقیم دارد. این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که امنیت ادراک‌شده به‌عنوان متغیر میانجی بین حریم خصوصی و اعتماد عمل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که اعتماد بر رفتار به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات تأثیر قابل توجهی دارد و تأثیر حریم خصوصی و امنیت بر اعتماد برای مردان قوی‌تر است. به‌علاوه، تأثیر اعتماد بر تمایل به دادن اطلاعات بیشتر از تمایل به گرفتن اطلاعات است. در این پژوهش، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بین تمایل به گرفتن اطلاعات و اشتراک‌گذاری اطلاعات مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Privacy, Security and Perceived Trust on the Behavior of Information Sharing in Mobile Social Networks: the Moderator Role of Gender Variable

نویسندگان [English]

  • Seyed Amin Hosseini Seno
  • Elham Mazaheri
چکیده [English]

The appearance of social networks has been one of the most important events in recent decades. One of the issues raised in these networks is how to trust. The purpose of this paper is to examine the impact of security, trust and privacy about information sharing on mobile social networks. The study also describes how users’ gender moderates the privacy and security impact on trust. The current research is a descriptive survey. In this research, data from 190 social network users were gathered through a questionnaire designed in the form of a Telegram bot and examined using structural equation modeling techniques. Also, regarding to measure validity, convergent validity and divergent validity and in order to fit reliability, Cronbach’s alpha and composite reliability have been used. Analysis of the findings of the study shows that the security and privacy have a direct impact on users’ trust. The findings also show that perceived security acts as a mediator between privacy and trust. The results show that trust has a significant impact on information sharing behavior and the impact of privacy and security on trust is stronger for men. In addition, the impact of trust on the desire to give information is more than desire to get information. In this study, a considerable effect between desire to get information and information sharing wasn’t observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobile social networks
  • information sharing behavior
  • perceived privacy
  • Perceived security
  • Trust