عوامل اعتماد بین فردی مؤثر بر رفتار اشتراک دانش در جوامع مجازی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر؛ دانشکده فنی و مهندسی؛ دانشگاه زابل

چکیده

جوامع مجازی در اینترنت امکان برقراری ارتباط، تبادل اطلاعات و به‌اشتراک‌گذاری دانش را جهت تأمین نیازهای کاربران فراهم می‌آورد. بسیاری از جوامع مجازی به‌علت عدم تمایل اعضا برای اشتراک دانش با یکدیگر شکست خوردند. هدف اصلی این پژوهش، تمرکز بر عوامل مؤثر بر اعتماد بین ‌فردی و بررسی تأثیر اعتماد بین‌ فردی بر تمایل به اشتراک دانش در جوامع مجازی است. افزایش اعتماد بین فردی می‌تواند انگیزه افراد مجازی را در جهت اشتراک دانش افزایش دهد. بنابراین، به درک عوامل مؤثر بر اعتماد بین فردی و رفتار اشتراک دانش اعضا نیاز داریم. بر اساس بررسی گسترده ادبیات، یک نظرسنجی مبتنی بر پرسشنامه انجام شد و داده‌های تجربی از 27 جامعه مجازی جمع‌آوری گردید. بنابراین، در این پژوهش تأثیر عوامل مختلف، بر اعتماد ‌بین فردی و تأثیر اعتماد بین فردی بر قصد اشتراک دانش بین 336 عضو جوامع مجازی ارزیابی شد. جهت سنجش مدل اندازه‌گیری با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و سنجش مدل ساختاری، داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان ‌می‌دهد که اعتماد بین فردی به ‌میزان قابل توجهی قصد اشتراک دانش را در بین کاربران جوامع مجازی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و عواملی مانند توانایی، خیرخواهی، صداقت، قابل پیش‌بینی بودن، شایستگی، دیدگاه مشترک، رشد دانش و ایجاد و شرکت در ارتباطات شخصی همگی بر افزایش اعتماد بین فردی اعضای مجازی تأثیر مثبت دارند. این مطالعه می‌تواند به مدیران جوامع‌ مجازی برای مدیریت جوامع مجازی و ترویج این عوامل مؤثر بر اعتماد‌ بین فردی برای تحریک تمایل اعضا به اشتراک ‌دانش در آن جامعه مجازی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpersonal Trust Factors Affecting Members’ Knowledge Sharing Behavior in Virtual Communities

نویسنده [English]

  • Fateme Keikha
چکیده [English]

Virtual communities on the Internet, allows users to communicate, exchange information and share knowledge in order to meet their needs. Many of the virtual communities failed due to members’ lack of willingness to share knowledge with each other. The main purpose of this research is to focus on the factors affecting interpersonal trust and investigate the effects of interpersonal trust on intention to knowledge sharing in virtual communities. Increase in interpersonal trust can increase motivation of virtual members in order to increase knowledge sharing. So, we need to understand the factors affecting interpersonal trust and knowledge sharing behavior of members. Based on the extensive literature review, a questionnaire-based survey was conducted and the experimental data were collected from 27 communities. So in this study, the effect of different factors, on interpersonal trust and impact of interpersonal trust on knowledge sharing intention was evaluated between 336 virtual community members. Data were analyzed using structured equation modeling, in order to test the measurement model using confirmatory factor analysis, and to test the structural model. Results indicated that interpersonal trust has a significant impact on intend to share knowledge among users of virtual communities and factors including ability, benevolence, integrity, predictability, competence, shared vision, knowledge growth, and Create personal connections have a positive influence on interpersonal trust. This study may help managers to manage virtual communities and promote the factors affecting interpersonal trust and stimulate the sharing of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Knowledge Management
  • Intention to Knowledge Sharing
  • Trust
  • Virtual Communities
  • Interpersonal Trus